منبع پایان نامه درمورد جامعه اطلاعاتی، کتابداران، توسعه اقتصادی، کتابخانه های کودکان

نیازهای اطلاعاتی و تاکید روی آن برای جوامع می باشد (یلماز،2010).
کتابخانه ها بعنوان یکی از موسساتی محسوب می شوند که در تربیت کیفی مردم همکاری می نمایند و می بایست مردم را به سمت جامعه اطلاعاتی سوق دهند .
دسترسی به داده های ثبت شده و گردآوری شده کتابخانه ها را قادر نموده است تا در یک محیط بصورت هوشمندانه پروژه هایی را درقالب های لمسی به ثبت برساند و کتابداران برای تعریف داده های ثبت شده اطلاعاتی در این پروژه بعنوان یک رابط عمل می نمایند. ارتباطات خصوصی ،  پیشنهادهای شغلی و اسناد غیر چاپی بطور کلی جزء دارائیهای آنان محسوب می گردد . آنها قسمتی از اطلاعات وسیعی هستند که مردم میتوانند از آن اطلاعات استفاده نمایند که این توانایی را به آنها تنفیذ می نماید تا بوسیله کتابداران به سبب ارزشهای تحقیقاتی مناسبشان مورد ارزیابی قرار گرفته و انتشار یابند(نویل ،1984 ؛ ص 8).
با دگرگونی فرایند جامعه اطلاعاتی ، کتابخانه های انجمن ها و مراکز اطلاعاتی دیگر به اشکال دیگری تغییر یافته اند و نسبت به این موسسات در فراهم آوری کتابها و اسناد دیگر و ارائه آنها ماهیتشان تغییر کرده است(کاراکاس ، 1996).
امروزه کتابخانه های دولتی به عنوان یکی از مکانهایی که می توانند توانائیهای آموزشی دوران زندگی را توسعه دهند عمل می نمایند . همچنین کتابخانه های کودکان آموزشگاهی با کتابخانه های عمومی در یک راستا قرار دارند و کتابداران هدایتگر موسسات و اشخاص هستند تا بتوانند جامعه را با این توانائیها آشنا سازند(ارسوی و یلماز،2009).
پیوند مستقیمی بین جامعه اطلاعاتی و کتابخانه ها وجود دارد و ویژگی اصلی جامعه اطلاعات همین ارتباط دو سویه است و کتابخانه ها به عنوان مکانهایی محسوب می شوند که اطلاعات را گردآوری ، ذخیره ، نگه داری و ارائه می نمایند . خدمات کتابخانه ای نقش مهمی را هم در توسعه اقتصادی و هم در توسعه اجتمایی دریک کشور ایفا می نمایند .
کتابخانه ها یکی از پایه های جامعه اطلاعاتی محسوب می شوند که دانش را به صورت جمع آوری شده و به تدریج انتقال و اشاعه می دهند (یلماز وآیدین،2011).
خصوصیات جامعه اطلاعاتی در کتابخانه ها ،ازدیدگاه بریسن :
   –  فاصله و سکونت مانعی برای توسعه اقتصادی ، اجتمایی ، ارتباطات ، آموزش اجراء کاری و سهیم شدن کامل در جامعه نیستند .

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درموردمجمع عمومی، سازمان های بین المللی، دیوان بین المللی، شورای امنیت

دیدگاهتان را بنویسید