اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران- قسمت 13

فایل های دانشگاهیLeave a Comment on اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران- قسمت 13

اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران- قسمت 13

8-دورانت، ویل. تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی. (1373)
9-دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ماده دال. (1372)
10-روس، شارل. حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه محمد علی حکمت، انتشارات دانشگاه تهران. (1350)
11-شیروی، عبدالحسین. حقوق تجارت بین‌الملل، تهران: انتشارات سمت. (1390)
12-شیروی، عبدالحسین. داوری تجاری بین‌المللی، تهران: انتشارات سمت. (1391)
13-فوشار، ف.. داوری بین‌المللی در فرانسه پس از تصویب 12 مه 1981،ترجمه مرتضی کلانتریان، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی. (1374)
14-کاتوزیان، ناصر. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران: دادگستر. (1376)
15-کهل، ا.. داوری در حقوق آلمان، ترجمه مرتضی کلانتریان، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی. (1374)
16-كاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران:انتشارات بهنشر. (1364)
17-كاتوزیان، ناصر. مقدمه علم حقوق، تهران: انتشارات بهنشر. (1369)
18-متین، احمد. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران: بیجا. (1370)
19-نصیری، محمد.حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: انتشارات آگاه. (1377)
20-نه دیوید. داوری در تجارت بین‌المللی، ترجمه حسین خزاعی، تهران: آبشار. (1385)
21-نیکبخت، حمیدرضا. داوری بین المللی(آیین داوری)تهران. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. (1388)
مقاله‌ها:
1-افتخار جهرمی، گودرز. تحولات نهاد داوری در قوانین موضوع ایران: دستاورد آن در حوزه داوری بین‌المللی، مجله حقوقی، شماره 27 و 28. (1378)
2-اسکینی، ربیعا. تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی، دفتر خدمات بین‌المللی، شماره یازدهم. (1370)
3-الماسی، نجادعلی. شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه، حقوق انگلیس و امریکا، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شماره 25. (1370)
4-الماسی، نجاد علی. شناسایی و اجرای احكام مدنی خارجی، نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی، شماره 25 . (1369)
5-بردباری، محمدحسن. اجرای احکام خارجی مدنی در انگلستان از نقطه نظر کان لا، دفتر حقوقی بین‌المللی، شماره 5. (1370)
6-جنیدی، لعیا. مسئله اجرای داوری ابطال شده، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی،دوره 38، شماره 4. (1387)
7-سیفی، سیدجمال. اهمیت داوری سازمانی در دعاوی تجاری بین­المللی، داوری­نامه، مرکز داوری اتاق ایران، شماره 1. (1383)
8-سیفی، سید جمال. قانون داوری تجاری بین‌المللی همسو با قوانین نمونه داوری آنسیترال، مجله حقوقی، شماره 23. (1377)
9-لالیو، پیر. اجرای احکام داوری بین‌المللی، ترجمه سوسن خطاطان، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 16 و 17. (1372)
10-محبی، محسن. داوری تجاری بین ­المللی ، مجله حقوقی، شماره 21. (1376)
11-محمد حسن بردباری، محمدحسن. اجرای احكام مدنی خارجی در انگلستان از نقطه نظر كامن لا، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره پنجم. (1367)
12-محمدزاده، محمود. اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، ماهنامه کانون، شماره 31. (1390)
13-مرادی، علی اصغر. روایتی از آرای داوری بازرگانی خارجی در حقوق ایران، فصلنامه دادرسی، شماره 5. (1382)
14-نصیری، مرتضی. شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی، جزوه درسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. (1351)
15-واحدی، جواد. «ابلاغ رأی داور»، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره سی‏ام. هوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک 1985 در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، حقوق دادگستری، شماره 36. (1372)
پایان نامه‌ها:
1-امیرپور، مرتضی. شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران. (1382)
2-جمشید نیا، آرزو . شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و رژیم‌های حاکم بر آن‌ ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران. (1390).
3-داوودی، حمیدرضا. شناسایی و اجرای داوری تجاری بین‌المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه آزاد تهران جنوب. (1392)
4-شهند، جعفر. مداخله دادگاه در داوری، پایان نامه حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی. (1385)
5-قرائی، محسن. شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران. (1376)
6-محبی، علیرضا. قواعد و قوانین رای داوری بین‌المللی در کشورهای تابع قوانین کامن لا، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه تهران. (1379)
7-محمدتقی، محمدعلی. تابعیت مضاعف در داوری دعاوی ایران و ایالات متحده، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین­الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. (1381)
8-محمدی دینانی، پروین. قطعیت و الزام­آور بودن احکام داوری بین ­المللی و شیوه ­های اعتراض به اعتبار این احکام، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین­الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. (1380)
ب) منابع خارجی
1-Aloysius, E. Walsh and Duggan, S. (1989). The History and Nature of International Relations, USA, p. 112.
2-Halsbury , s laws of England (1991). 4th ed, Butterworths, Paras 601, 332.
3-Redfern, A. And Hunter, M. (2004). Law and Practice of International Commercial Abirtration, Sweet and Maxwell,p. 12.
ج) مجموعه قوانین
– قانون آیین دادرسی مدنی 1379
– قانون اجرای احکام مدنی 1356
– قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376
– کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک،1958،دفتر خدمات حقوقی، شماره14و 15.

  1. دورانت، ویل (1373). تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگر
    ان، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی، ص 28. ↑
  2. همان منبع، ص 46. ↑
  3. محبی، محسن (1376). داوری تجاری بین ­المللی ، مجله حقوقی، شماره 21، ص 47. ↑
  4. ، اشمینف، کلایو ام (1378). حقوق تجارت بین­الملل، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، تهران، انتشارات سمت، ص 41. ↑
  5. الماسی، نجاد علی (1369). شناسایی و اجرای احكام مدنی خارجی، نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی، شماره 25 ، ص 79. ↑
  6. شهند، جعفر (1385). مداخله دادگاه در داوری، پایان نامه حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی، ص 59. ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top