شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت ¬مالی از ورزش قهرمانی استان فارس- قسمت ۱۷

فایل های دانشگاهیLeave a Comment on شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت ¬مالی از ورزش قهرمانی استان فارس- قسمت ۱۷

شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت ¬مالی از ورزش قهرمانی استان فارس- قسمت ۱۷

عدم امکان حضور در بازار ایران برای بسیاری از شرکت های خارجی سرمایه گذار

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۶۹/۱

 

 

سوم

 

 

همان طور که نتایج جدول بالا نشان می دهد عدم توفیق باشگاه های استان فارس در مسابقات ملی و بین المللی در سال های گذشته با میانگین رتبه ۳۲/۲ مهمترین مانع می باشد و عدم امکان حضور در بازار ایران برای بسیاری از شرکت های خارجی سرمایه گذار با میانگین رتبه ۶۹/۱ کم اهمیت ترین مانع در بین فقدان بسترهای جذب اسپانسرهای بین المللی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید.
سوال هشتم تحقیق
مهمترین موانع در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس چه می باشد؟
به منظور بررسی سوال هشتم تحقیق از آزمون فریدمن استفاده گردید نتایج این آزمون در جدول شماره ۴-۱۵ به نمایش گذاشته شده است.
جدول شماره ۴-۱۵: سوال هشتم تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گویه میانگین رتبه اولویت
فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها ۶۱/۴ اول
فقدان بسترهای جذب اسپانسرهای بین المللی ۴۸/۴ دوم
سطح پایین حرفه ای ورزش استان فارس ۲۰/۴ سوم
عدم توفیق اسپانسرها در فرایند اسپانسرشیپ ۹۴/۳ چهارم
مشکلات حقوقی و رسانه ای ۸۶/۳ پنجم
عدم استفاده از اصول بازاریابی ۷۷/۳ ششم
موانع ساختاری- مدیریتی ۱۴/۳ هفتم

 

همان طور که نتایج جدول بالا نشان می دهد موانع فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها با میانگین رتبه ۶۱/۴ مهمترین مانع می باشد و موانع ساختاری- مدیریتی با میانگین رتبه ۱۴/۳ کم اهمیت ترین مانع در بین موانع در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان به بررسی یافته های تحقیق و بحث و نتیجه گیری و مقایسه آن با سایر تحقیقات انجام شده پرداخته می شود و در پایان پیشنهاداتی برای بهبود این وضعیت بر اساس یافته های تحقیق و پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات بعدی ارائه می گردد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
در این فصل ابتدا خلاصه ای از آنچه در مراحل مختلف تحقیق انجام شده است؛ اشاره می شود، سپس به بررسی یافته های تحقیق و بحث و نتیجه گیری و مقایسه آن با سایر تحقیقات انجام شده پرداخته می شود و در پایان پیشنهاداتی برای بهبود این وضعیت بر اساس یافته های تحقیق و پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات بعدی ارائه می گردد.
۵-۱ خلاصه تحقیق
هدف از انجام این تحقیق بررسی موانع جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس می باشد. روش انجام این تحقیق پیمایشی می باشد که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل متخصصان ورزشی(اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه ها)، متخصصان بازاریابی ورزشی و شرکت ها و مدیر عامل های باشگاه های ورزشی می باشند. که بر این اساس تعداد ۶۲ نفر حاضر به همکاری گردیدند. که از این تعداد ۸ نفر از اساتید دانشگاهی رشته مدیریت ورزشی، ۳ نفر از مدیرعاملان باشگاه های ورزشی و ۵۱ نفر از متخصصین بازاریابی ورزشی که شامل مدیر عاملان سازمان ها و شرکت های که در حوزه ورزش به صورت حامی فعال بوده اند. داده های مورد نیاز پژوهش حاضر با بهره گرفتن از پرسشنامه استاندارد عسکریان و آزادان (۱۳۹۱) گردآوری شد. پرسشنامه از نظر ساختاری مشتمل بر دو بخش، بخش اول با توجه به ماهیت تحقیق از سؤالات اطلاعات فردی و شرکت در قالب ۷ سوال مورد بررسی قرار گرفت. بخش دوم، پرسشنامه حاوی ۴۳ گویه بود. این سوالات در قالب ۷ مانع به نام های (موانع ساختاری-مدیریت با ۱۰ سوال، عدم توفیق اسپانسرها در فرایند اسپانسرشیپ با ۷ سوال، عدم استفاده از اصول بازاریابی با ۶ سوال، سطح پایین حرفه ای ورزش استان فارس با ۵ سوال، مشکلات حقوقی و رسانه ای با ۷ سوال، فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها با ۵ سوال و فقدان بسترهای جذب اسپانسر های بین المللی با ۳ سوال) می باشند. در این پرسشنامه از مقیاس پنج ارزشی لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) استفاده شد که عدد ۵ نشانه بالاترین و عدد ۱ نشانه کمترین درجه موافقت مطرح شده بود. برای روایی محتوایی و صوری ،پرسشنامه تحقیق بین چندین نفر از اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران متخصص این رشته توزیع گردید که پیشنهادات رسیده با همکاری اساتید راهنما و مشاور در ویرایش پرسشنامه لحاظ گردید. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از محاسبه آلفای کرونباخ ( ۸۴/۰ = α) پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. در نهایت بعد از تایید اساتید راهنما و مشاور این پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده می شود. به منظور تعیین و مشخص شدن موانع موثر بر جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس از فریدمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین فراوانی سنی افراد را، رده سنی ۵۰-۴۱ با ۱/۵۸ درصد تشکیل دادند. افراد مذکر در این تحقیق ۹/۸۳ درصد افراد را تشکیل می دادند. افراد مونث این تحقیق نیز ۱/۱۶ درصد بودند. بیشترین فراوانی از نظر سطح تحصیلات را سطح تحصیلاتی لیسانس با ۵۰ درصد تشکیل می دادند. در بین سازمان ها و شرکت های مورد مطالعه ۹/۵۴ درصد خصوصی و ۳/۳۳ درصد دولتی بوده اند. حدود ۴۳ درصد از این شرکت ها اعلام نمودند که علاقه مند به حمایت در ورزش حرفه ای می باشند. حدود ۵۷ درصد نیز اعلام نمودند که تمایل به حمایت از یک تیم را دارند تا دیگر صورت های حمایت. بیشتر این سازمان ها نیز کارمندانی به تعداد ۲۱ تا ۵۰ کارمند را دارا بودند. حدود ۴۴ درصد شرکت ها این تعداد کارمند را دارا بودند. نتایج سوال اول تحقیق نشان داد که دولتی بودن بیش تر شرکت های اقتصادی و تجاری استان فارس و عدم وجود رغبت برای تبلیغ به جهت ماهیت دولتی آن ها با میانگین رتبه ۱۵/۷ مهمترین مانع می باشد و عدم میزبانی مسابقات آسیایی و بین المللی در استان فارس با میانگین رتبه ۸۴/۳ کم اهمیت ترین مانع در بین موانع ساختاری-مدیریتی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. نتایج سوال دوم تحقیق نیز نشان داد که عدم توفیق اسپانسرهای تیم ها در جذب مشتری های جدید با میانگین رتبه ۸۵/۴ مهمترین مانع می باشد و عدم توفیق اسپانسرهای تیم ها در ایجاد تصویر مناسب و مثبت از شرکت در اذهان عمومی با میانگین رتبه ۲۷/۳ کم اهمیت ترین مانع در بین موانع عدم توفیق اسپانسرها در فرایند اسپانسرشیپ در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. همچنین نتایج سوال سوم تحقیق نشان داد که بهره گیری اندک و نامناسب از بازاریاب های متخصص ورزشی در باشگاه ها با میانگین رتبه ۵۲/۴ مهمترین مانع می باشد و عدم شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی باشگاه ها با میانگین رتبه ۵۲/۲ کم اهمیت ترین مانع در بین موانع عدم استفاده از اصول بازاریابی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. نتایج سوال چهارم تحقیق نشان داد که وجود قطب های محدود ورزشی در سطح استان با میانگین رتبه ۵۹/۳ مهمترین مانع می باشد و عدم ارائه تقویم دقیق بازی ها و تغییر مداوم روز و ساعت بازی ها با میانگین رتبه ۵۹/۲ کم اهمیت ترین مانع در بین موانع سطح پایین حرفه ای ورزش استان فارس در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. نتایج سوال پنجم تحقیق نشان داد که نداشتن اختیار بلیط فروشی در باشگاه ها و منحصر بودن آن به هیات ها با میانگین رتبه ۹۱/۴ مهمترین مانع می باشد و نبود امنیت سرمایه گذاری در صنعت ورزش فارس با میانگین رتبه ۴۱/۳ کم اهمیت ترین مانع در بین مشکلات حقوقی و رسانه ای در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. همچنین نتایج سوال ششم تحقیق نشان داد که عدم توانایی باشگاه ها در جذب و نگهداری بازیکنان و مربیان سرشناس خارجی با میانگین رتبه ۶۴/۳ مهمترین مانع می باشد و سیستم دولتی ورزش استان فارس با میانگین رتبه ۵۲/۲ کم اهمیت ترین مانع در بین فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. نتایج سوال هفتم تحقیق نشان داد که عدم توفیق باشگاه های استان فارس در مسابقات ملی و بین المللی در سال های گذشته با میانگین رتبه ۳۲/۲ مهمترین مانع می باشد و عدم امکان حضور در بازار ایران برای بسیاری از شرکت های خارجی سرمایه گذار با میانگین رتبه ۶۹/۱ کم اهمیت ترین مانع در بین فقدان بسترهای جذب اسپانسرهای بین المللی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. نهایتا نتایج سوال هشتم تحقیق نشان داد که موانع فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها با میانگین رتبه ۶۱/۴ مهمترین مانع می باشد و موانع ساختاری- مدیریتی با میانگین رتبه ۱۴/۳ کم اهمیت ترین مانع در بین موانع در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید.
عکس مرتبط با اقتصاد
۵-۲ بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان داد که مالکیت دولتی اکثر شرکتهای تجاری و در نتیجه فقدان ساختار رقابتی در بسیاری از صنایع کشور، موردی مهم شناسایی شد. نتایج این تحقیق در این قسمت با نتایج تحقیقات ایزدی (۱۳۸۳)، خسرومنش (۱۳۸۸)، ون هردن[۱۴۰] (۲۰۰۱)و وینگ[۱۴۱] (۲۰۰۲)، همخوانی دارد. ایزدی (۱۳۸۳) بیان میدارد که با توجه به اجرا نشدن قانون کپی رایت در ایران صنعت فوتبال نخواهد توانست اهداف حامیان مالی را به خوبی برآورده سازد، هر چند این موضوع مهم باید در سطح کلان کشور حل و فصل گردد تا صنعت ورزش بهره کافی ببرد. دابسون[۱۴۲] (۲۰۰۱) بیان میدارد مشکلات قانونی تنها گریبان گیر صنعت ورزش نبوده و صنایع سینما را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. عموماً تمایل حامیان مالی بر آن است تا با پرداخت مبالغی بتوانند به صورت انحصاری آرم یا نشان خود را در عرصه صنعت ورزش به نمایش بگذارند. از سوی دیگر رضوی (۱۳۸۳) موضوع خصوصی سازی باشگاه ها را مورد بررسی قرار داده و با استناد به موارد قانونی و نتایج تحقیق خود روش هایی را برای خصوصی سازی باشگاه های فوتبال پیشنهاد نموده است. همچنین با توجه به مالکیت دولتی باشگاه ها باعث شده است تا ساختاری دولت محور، وابسته و غیر رقابتی در صنعت ورزش بوجود آید. از این رو لازم است گامهای اساسی در جهت خصوصی سازی باشگاه های ورزشی انجام شود. از آنجا که زیرساخت صنعت ورزش در بسیاری از کشورها را باشگاه هایی تشکیل میدهندکه به مثابه کارخانه های تولیدی و بنگاه های اقتصادی عمل میکنند، این باشگاه ها با بهرهگیری از تجهیزات و امکانات، نیروی انسانی ماهر و متخصص، دانش فنی و فناوری روز از ورزش، صنعتی درآمد زا ساختهاند. در حال حاضر، در اروپا باشگاه های ورزشی به صورت کاملا حرفهای و خصوصی اداره میشوند و این امر بستر لازم را برای جذب حامیان قوی یا حتی پیوستن به بازار بورس فراهم کرده است.
نتایج همچنین نشان داد که عدم بهره گیری از مدیران متخصص ورزشی و بازاریابان ورزشی یک از مانع مهم در عدم حمایت شرکتها از ورزش قهرمانی است. عدم بهره گیری از مدیران با تفکرات و تخصصهای تجاری و درآمد زایی در ورزش استان با اهمیت ترین مورد شناسایی شد. که این تحقیق با نتایج یافته های آزادان و همکاران (۱۳۹۱)، دوهرتی و موری[۱۴۳] (۲۰۰۷)، دابسون و گودارد (۲۰۰۱)، هودا[۱۴۴] (۲۰۰۱)، سید عامری (۱۳۸۸)، الهی و همکاران (۱۳۸۶) و ایزدی (۱۳۹۰)، همخوانی دارد. الهی (۱۳۸۶) در مطالعهای جهت بررسی موانع موجود در توسعهی جذب حامیان مالی در صنعت فوتبال ایران انجام داد عنوان کرد که مدیریت نامناسب و عدم بهره گیری از مدیران با تفکرات و تخصصهای تجاری و درآمدزایی در صنعت فوتبال، از موانع موجود درجذب سرمایهگذاری حامیان مالی در صنعت ورزش کشور است. آزادان(۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان بررسی راهکارهای جذب اسپانسر در فوتبال حرفهای ایران، اصلاح ساختار و تشکیلات در فوتبال کشور ،به خصوص در سطح باشگاه ها و استفاده از مدیران آشنا به اصول مدیریتی و درآمدزایی میتواند برای دستیابی به افزایش حضور حامیان مالی در در صنعت فوتبال کارگشا باشد. دلایل احتمالی این همخوانی میتواند وجود مشکلات یکسان در سطوح مختلف ورزش کشور و بهره‌گیری از مدیران غیر ورزشی در ورزش کشور، عدم استفاده از بازاریابان ورزشی در سطوح مختلف ورزش و همچنین عدم وجود استانداردهای مالی و کاری در حوزهی ورزش را نام برد. با توجه به نتایج این پژوهش مدیران سطوح بالای کشور باید بیشتر از مدیران ورزشی در ورزش بهره گیرند. همچنین مدیران ورزش میتوانند تصمیمات بهتری در مورد حامیان مالی گرفته و شرایطی را بوجود آورند تا آنها بتوانند به اهداف خود در محیط ورزش برسند که این نیز به نوبه خود باعث حضور بیشتر و بهتر حامیان مالی در باشگاه های ورزشی شده و باشگا هها می توانند از حداکثر توان این حامیان استفاده نمایند. بنابراین مدیران ورزش استان بایستی از متخصصین و بازاریابان ورزشی استفاده کرده و از این طریق نیز به بهینه کردن ارتباط بین حامیان مالی و ورزش بپردازند تا باعث رونق ورزش استان شود که این خود باعث ایجاد محیطی شاد و مفرح در جامعه و در بین جوانان خواهد شد.
نتایج نشان داد که مهمترین موانع پیش روی حامیان برای حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان فارس را بدین ترتیب معرفی کردند. فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها بیشترین تاثیر را در عدم حمایت مالی در ورزش قهرمانی استان فارس دارد و بعد از آن فقدان بسترهای جذب اسپانسرهای بین المللی قرار دادند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top