پایان نامه حقوق مدنی و سیاسی

پایان نامه حقوق مدنی و سیاسی

پایان نامه حقوق مدنی و سیاسی

حاکمیت شان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده ای سیاسی یا عقاید دیگر، اصل و منشه ملّی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت ها محترم شمرده و تضمین کنند. هم چنین بند (1) ماده (14) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تاکید می دارد: همه در مقابل قانون متساوی اند. علاوه براین در ماده (26) همین میثاق آمده است: کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی اند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت باالسّویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشه ای ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین کند.
گذشته از این ها، اصل برابری افراد در پیشگاه قانون یا اصل عدم تبعیض در قوانین اساسی دیگر کشورها نیز رعایت گردیده است….اما سوال این است که اصل برابری افراد در پیشگاه قانون با اصل فردی کردن مجازات ها چه نسبتی دارند…؟ برای پاسخ گفتن به این سوال، می توان در دو نگاه بحث را دنبال کرد، نخست با یک نگاه سطحی تر. مطابق این دیدگاه، اصل فردی کردن با اصل برابری افراد در پیشگاه قانون آشکارا، در تناقض واقع می شود. به این معنی که اصل برابری افراد در پیشگاه قانون به عدم تبعیض همگانی پای می فشارد؛ در حالیکه اصل فردی کردن به تمایز افراد در جرم مشابه تاکید می کند. اولی به تناسب جرایم با مجازات ها و دومی به تناسب مجرمین با مجازات تمرکز دارد.
در برخی از قوانین اساسی ملی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، قید همه افراد و همه اتباع تذکر رفته است، این نشان می دهد که، مسایلی، چون: خصوصیات زیستی(رنگ، نژاد، تبار، خون و…)، ویژگی های فرهنگی (زبان، سنت های قبله ای، پیشینه تاریخی، هویت فرهنگی، و…)، ویژگی های اجتماعی(طبقه اجتماعی به معنی عام اش، وضعیت اجتماعی خانوادگی، هویت گروهی، و…)، ویژگی های مذهبی یا دینی (باورهای دینی، سنت های عملی دینی، هویت مذهبی، و…)، ویژگی های مدنی(تاهل و تجرد، شاغل و بی کار، فعال و غیر فعال از نظر مدنی، با سواد و بی سواد، دانا و نادان، روشنفکر یا غیر روشنفکر و…)، ویژگی های سیاسی(راست گرا یا چب گرا، منتقد یا محافظه کار، حزبی یا غیر حزبی، و…)، و موارد دیگری از این دست، نباید در محاکمه و مجازات افراد تاثیر بگذارد.
اصل بر این است که ویژگی های متذکره نباید در فرایند دادرسی و مجازات بزهکاران دخالت و تاثیری داشته باشند. ولی ممکن است گاهی قضیه بر خلاف این گفته ها به نظر بیاید، اما یک مورد استثنایی و غیر عمومی خواهد بود. بنابراین اصل برابری افراد در پیشگاه قانون ریشه در تفکر سزاگرایی دارد و بدنبال مجازات عادلانه است. در حالیکه اصل فردی کردن مجازات ها ریشه در تفکر اثباتی دارد و بدنبال برخورد مناسب علیه پدیده ای مجرمانه می باشد نه صرفاً مجازات. با این تحلیل این دو اصل باهم در تناقض واقع می شوند. دوّم، با یک نگاه عمیق تر به قضیه می توان این تناقض را برطرف نمود، زیرا این موضوع است که در ذهن ممکن است چنین بیاید ولی در حقیقت تناقض وجود نداشته باشد.
چنان که اشاره گردید، اصل برابری افراد در پیشگاه قانون از دخالت برخی از ویژگی های که فرد بزهکار در انتخاب آن ها از نظر اراده هیچ نقش، تاثیر و آزادی نداشته است، جلوگیری می کند تا فرد بزهکار تنها بخاطر عمل ارتکاب یافته بواسطه ای او به اندازه که قدرت اختیار و انتخاب داشته و در عین حال اثرات تخریبی این عمل نسبت به بزه دیده و جامعه برای مجرم محرز بوده باید مجازات گردد. در این حالت، مجازات عادلانه خواهد بود و الا اگر برای نمونه: فردی که از طبقه ای بالای جامعه بوده باشد با فردی دیگری که از طبقه ای پایین جامعه است و هردو جرمی مشابهی را مرتکب شده باشند، ولی دستگاه قضایی مجازات متمایزی را به دلیل وضعیت طبقاتی مجرمان اعمال کند، در این صورت محاکمه عادلانه نخواهد بود.
در این مسئله با اصل فردی کردن مجازات ها نه تنها که در تضاد قرار ندارد بلکه آن را در طول روند فردی کردن منحیث یک اصل کمکی می توان دید. به این معنی که، اگرچه این اصل (فردی کردن)، تمایل دارد مجازات ها به اقدامات تامینی تبدیل گردند، ولی اصل عدم تبعیض، همان طوری که در فرایند دادرسی و اجرایی شدن مجازات ها یک امر ضروری پسندیده است، در اعمال اقدامات تامینی نیز ضروری به نظر می رسد. تفاوت این اصل زمانی به نظر می آید که اصل برابری افراد در پیشگاه قانون هدف سزادهی را دنبال کند و اصل فردی کردن بسوی اقدامات تامینی محض متمایل گردد. در این صورت یکی بر قانونی بودن جرایم و مجازات ها و دیگری بر حالت خطرناکی بزهکار تاکید خواهد نمود، بنابراین یکی به مجازات عادلانه منتهی شده و دیگری به واکنش مناسب. با این وجود، میان این دو اصل تناقض چندانی وجود ندارد. یعنی همه ای تفاوت ها تناقض را در پی ندارند و می توان اصل فردی کردن را در اجرایی کردن مجازات ها هم به کاربرد و هم چنین اصل عدم تبعیض را در برنامه های اقدامات تامینی استعمال کرد.

1-1-3-2. اصول ناظر بر محاکمه مجرمان و اصل فردی کردن
در نکته اول به سه اصل عام حقوق جزا در حد لازم پرداخته شد و نسبت این اصول با اصل فردی کردن مجازات ها مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه این شد که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها با اصل فردی کردن مجازات ها در برخی از موارد در تضاد قرار دارد. ولی دو اصل دیگر (اصل شخصی بودن و اصل عدم تبعیض)، در صورتی که به گونه ای شایسته مورد بحث قرار بگیرند، با اصل فردی کردن در تناقض واقع نمی شوند. علاوه براین، دو اصل متاخر این بخش حتی در بسیاری از موارد با اصل فردی ساختن، در طول هم واقع می شوند و با یکدیگر کمک کننده هستند.
در این نکته به سه اصل دیگر حقوق جزا که از نظرشمول قلمرو محدودتری را نسبت به سه اصل متذکره قبلی احتوا می نمایند، پرداخته می شود. این اصول عبارت اند از: اصل مستند و مستدل بودن رای دادگاه، اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل قضامندی مجازات ها است.
الف) اصل مستند و مستدل بودن و اصل فردی کردن
مطابق این اصل مشروط بودن رای دادگاه آشکار می گردد. یعنی دادگاه نمی تواند در صدور رای محکومیت بزهکار بر اساس فرض های شخصی، اعمال سلیقه (نفرت و دوستی)، دلایل غیر قانونی، دلایل موهوم و…به صدور رای بپردازد. اصل متذکره یکی از ضمانت های خوبی حقوقی در حوزه ای حقوق جزا می باشد. طوری که پیامدهای اصل مستند و مستدل بودن رای دادگاه، جلوگیری از خودکامگی قضایی، تعیین مدارک شرایط واضح و قابل بررسی محکومیت مجرمان و در نتیجه تضمین حقوق مجرم، بزه دیده و جامعه خواهد بود. بنابراین مستند یعنی« …که رای دادگاه باید مستند به مواد قانونی باشد…»(علامه،1390، ص 33). در غیر این صورت مطابق بند(1) ماده(21) قانون اجراآت جزایی مصوب 1393 افغانستان، فاقد اعتبارخواهد بود. چنانچه بند(1) همین ماده مقرر داشته است: «دلایل و مدارک بدست آمده به اثر نقض احکام این قانون و سایر قوانین نافذه، مورد استناد قرار نگرفته، از دوسیه خارج و مهر می گردد.» و مستدل بودن یعنی« که در رای دادگاه باید دلایل و اسباب حکم ذکر گردد…»(همان، ص 33).
به نظر می رسد منظور از مستدل بودن این باشد که محکومیت فرد، ضمن مستند بودن از نظرعقلی نیز با توجه به اهداف مجازات و محکومیت و اصول حاکم بر مجازات قابل توجیه بوده باشد و هرگونه تردید عقلی باید بر طرف گردد. چنانچه در ماده (9) قانون تشکیلات و صلاحیت های محاکم آمده است: «محاکم مکلف اند دلایل و اسباب حکمی را که صادر می کنند با ذکر مواد قانونی مورد استناد در فیصله ی خویش تصریح نماید.»
همین طور این اصل در قانون اساسی ایران صریح تر و دقیق تر بیان گردیده است. طوری که اصل (36) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.» هم چنین اصل (166) این قانون اساسی می گوید: «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»…در اینجا به این سؤال بر می خوریم که قلمرو استناد سازی در چه سطحی می تواند باشد، یا به عبارت دیگر دامنه ای مستندات قانونی تا چه حد قابلیت گسترش را دارد…؟ به نظر می رسد پاسخ این سؤال هنگامی روشن خواهد شد که ما دونوع محکومیت را از هم جدا در نظر بگیریم. نخست محکومیت به منظور اجرایی کردن مجازات برای سرکوب مجرم و بازدارندگی مجرمان متمایل به جرم. دوم محکومیت به منظور اجرایی کردن اقدامات تامینی به منظور اصلاح، درمان و بازسازگاری بزهکار در جامعه.
در صورتی که محکومیت به منظور اعمال مجازات با یک روش سنتی حقوق جزا علیه بزهکار بوده باشد، دامنه ای مستندات قانونی بسیار محدود خواهد بود و به همان ادله و مدارکی اکتفا خواهدگردید که قانون بطور محدود آن را بیان داشته است. برای نمونه در ماده (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به برخی از این مستندات اشاره شده است «اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگر به وسیله ای اکراه بدست آورده شود، اعتبار ندارد.»…در این جا به سه نوع مدرک قانونی اشاره گردیده است که عبارت اند از اظهار(بیان انجام عمل جرمی توسط مجرم بدون استنطاق)، اقرار(بیان انجام عمل جرمی توسط مجرم در پیشگاه محکمه)، و شاهد (کسانی که از ارتکاب عمل جرمی می دانند و صورت واقع را بیان می کنند). علاوه از این ها، موارد دیگری نیز، مانند: انگشت نگاری، آثارمجرم، آلاتی که جرم توسط آن ها انجام یافته است، و…جزء مستندات قانونی جرمی تلقی می گردند.
در صورتی که واکنش علیه پدیده ی مجرمانه، اقدامات تامینی بوده باشد در این صورت مستندات قانونی علاوه بر موارد یاد شده برخی از تحقیقات دیگر را که نسبت به این ها خیلی پیچیده اند، ضرورت خواهد داشت. بنابراین برای شناخت محکومان ضرورت به پژوهش های علمی چون«…پزشکی، روان پزشکی و تحقیقات اجتماعی …[با حضورداشت] هیئت کارشناسان…»(خزانی، 1377، ص 35)، پیدا می شود. تشخیص محکومان بواسطه ای گروه هیئت کارشناسان، همانندی زیادی به موضوع مریض و داکتر دارد. طوری که داکتر هرگز نمی تواند بدون معاینه ی مریض دستور مداوای او را بدهد. بحث نگاهی به مجرم علاوه بر جرم، مستلزم شناخت اساسی در مورد انسان است. شناخت انسان از طریق حقوق و قوانین ممکن نیست، پس هرگاه موضوع درمان و اصلاح فرد بزهکار مطرح باشد، این امر از توان حقوقدانان عمدتاً بعید است و هرگز نمی توانند حکمی موثر صادر کنند.
در نظام های سزا محور وقتی این امر به عهده ی قاضی و حقوقدان سپرده می شود،
از یک طرف موضوع شناخت بزهکار مطرح نبود، از سوی دیگر نظام عدلی و قضایی هدف اصلاحی را چندان دنبال نمی کرد. بنابراین قضیه خیلی ساده نگریسته می شد…ولی در جایی که اقدامات تامینی مطرح است بحث شناخت عوامل جرم، شخصیت بزهکار، و عواملی که بر حالت خطرناکی بزهکار مؤثر اند به میان می آید. عواملی زیادی را جرم شناسان در این زمینه برجسته نموده اند، طوری که«…علل نا سازگاری مجرمین با اجتماع، معلول عواملی بی شمار موروثی، جسمانی، روحی و روانی و اجتماعی است…»(خزانی، 1377، ص 36). با این حال قبل از واکنش علیه پدیده ای مجرمانه توسط دستگاه عدلی و قضایی، به شناخت این عوامل ضرورت است تا بر اساس این عوامل واکنش های متناسب اجرایی گردد، طوری که این واکنش ها به تدریج به بازسازگاری، اصلاح و درمان بزهکار کمک موثر نماید.
با این تحلیل اگرچه کارشناسان زیادی برای تشخیص علل مجرمانه بزهکاران همت می گمارند، ولی باز هم حکم نهایی را قاضی باید صادر کند. با توجه به رویکرد اقدامات تامینی مستندات قانونی برای صدور رای قاضی جهت محکومیت مجرمان کافی نیست بلکه در نظرداشت علل بزهکاری نیز شرط اساسی در این امر به حساب می آید. جمع آوری علل بزهکاری، از توان پولیس جنایی و ثارنوال بیرون است و باید کارشناسان دیگر، (چون: روانشناسان، جرم شناسان، جامعه شناسان، زیست شناسان و…)، در این زمینه به پژوهش بپردازند و پرونده شخصیت مظنون و متهم را آماده کنند. بنابراین قاضی مجبور است هم ادله ای اتهام بزهکار(پرونده کیفری)را و هم پرونده شخصیت او را در صدور رای محکومیت مجرم در نظر بگیرد.

با توجه به شخصیت بزهکار، علل جرایم، جرم و کیفیت آن «…قاضی پرونده ای کیفری را در اتخاذ تصمیمی متناسب با هدف بازپروری بزهکار و به تبع آن استفاده از تدابیر در قالب تخفیف و تشدید مجازات و هم چنین استفاده از نهادتعلیق مجازات یاری خواهد نمود»(شاملو و گوزلی،1390، ش 2، ص 96). به این ترتیب، سوالی مطرح می شود که اصل مستند و مستدل بودن رای دادگاه چه رابطه ای با اصل فردی کردن مجازات ها دارد…؟ به نظر می آید، اصل مستند و مستدل بودن رای دادگاه یکی از زیرشاخه های اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها باشد، زیرا وقتی کشف، تعقیب و تحقیق راجع به جرم، اصولی و قاعده مند بوده باشد و همین طور اجرایی کردن مجازات ها قانونی بوده باشد، طبیعی است که رای محکمه نیز مستدل و مستند به مواد قانونی و ادله ای قانونی خواهد بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چنان که در نکات مطروحه ای بالا اشاره نمودیم، در صورتی که رای دادگاه مستدل و مستند به مواد قانونی نبوده باشد بعنوان مدارک صدور رای محکومیت اعتبار نخواهد داشت. همانطوری که در تعریف این اصل اشاره کردیم رای باید مستند و مستدل به مواد قانونی باشد، یعنی ادله ای مورد نظر در قانون تذکر رفته باشد. اما اینکه مورد یاد شده همه چیز را در مورد این اصل بیان می کند…؟ سوال دیگری است که ما را باز هم به بحث اصلی می کشاند. و از طرفی هم رابطه ای اصول متذکره را تداعی می کند. در بالا یادکردیم که دامنه و قلمرو استدلال و استناد سازی قانونی برای صدور رای محکومیت مرتکب جرم، بسته به نوع واکنش علیه پدیده ای مجرمانه، متغیر است. یعنی اگر واکنش از سنخ سزادهی باشد، همان مستندات و استدلال های قانونی کافی خواهد بود ولی اگر واکنش از نوع اقدامات تامینی بوده باشد، در این صورت اگر چه مستندات و استدلال های قانونی و حقوقی(پرونده ای کیفری)، جایگاه خود را دارند، اما اینها برای صدور رای کافی نیستند. بنابراین در کنار مستندات قانونی مدارک علمی کارشناسانه نیز نقش بسیار اساسی و تعیین کننده دارند. بگونه ای که در این منطق مدارک علمی حتی می تواند نسبت به مدارک قانونی ارجحیت داشته باشد. به این معنی که مستندات قانونی با توجه به اهداف واکنش علیه ای پدیده ی مجرمانه، پاسخ روشنی نسبت به این مسئله ممکن است نداشته باشد.
از گفته های بالا می توان به این نتیجه دست یافت که، اگرچه اصل مستند و مستدل بودن رای دادگاه بیشتر در مجرای سزادهی کاربرد داشته و با شرایط نظام مجازات و حقوق جزای سنتی ساخته و پرداخته شده است، ولی با توجه به نوع جدیدتری واکنش علیه پدیده ای مجرمانه، نیزکارآیی خود را دارد. طوری که در این حالت اصل مستند و مستدل بودن رای دادگاه مقدمه ای خوبی برای فردی کردن مجرمان در بخش قضایی می باشد. تشکیل پرونده شخصیت که یکی از لوازم و مقدمات فردی کردن مجرمان است، این پرونده در کنار پرونده ای کیفری جزء مدارک مورد استناد مطابق اصل مستند و مستدل بودن نیز می باشد. اگرچه بموجب ماده نوزدهم قانون اجراات جزایی مصوب(1393)افغانستان برخی از مدارک علمی اثبات جرم که بیشتر به تخنیک جرم یابی و طب عدلی بر می گردد بیان گردیده است، ولی بسیار محدود اند. به هرحال این دو اصل رابطه ای کمک کننده و مثبت باهم دارند.
تعارض این دو اصل زمانی پدیدار می شود که، حالت خطرناکی افراد قبل از اینکه مرتکب جرم شوند، آشکارگردد. در چنین حالتی اگر فرد مورد نظرگرفتار شده و مورد مراقبت قرار گیرد، بر مبنای رویکرد اقدامات تامینی یک کار اصولی و مناسب خواهد بود اما

مدیر

پایان نامه حقوق

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT