تحقیق رایگان درباره مالیات بر درآمد

چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکتها بر سیاستهای متهوارنه مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش مبتنی بر وجود رابطه بین ساختار هیأت مدیره و اتخاذ سیاستهای متهوارنه مالیاتی است. نمونه آماری پژوهش شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 تا 1389 است. روش آماری برای آزمون فرضیه های پژوهش، آنالیز رگرسیون خطی لجستیک است. یافتههای پژوهش نشان می دهد، رابطه مثبت و معنادار بین افزایش در “نسبت هیأت مدیره موظف” و سیاست های متهورانه مالیاتی و نیز رابطه مثبت و معنادار بین متغیر “دوگانگی نقش مدیرعامل” و سیاست های متهوارنه مالیاتی وجود دارد. “نسبت تغییرات هیأت مدیره” رابطه معناداری با سیاست متهورانه مالیاتی ندارد. بعبارتی شرکتهای با ساختار هیأت مدیره متفاوت ، در اتخاذ سیاستهای متهوارنه مالیاتی نیز متفاوت عمل می نمایند.

کلمات کلیدی: سیاستهای متهورانه مالیاتی؛ حاکمیت شرکتی؛ درآمد مشمول مالیات قطعی؛ سود مشمول مالیات ابرازی.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. ه

فصل 1 : کلیات
1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2) بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………….. 3
1-3) اهمیت ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… 5
1-4) اهداف و سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………. 5
1-5) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………6
1-6) بررسی اجمالی پیشینه داخلی و خارجی……………………………………………………………….. 6
1-7) تعریف واژه های کلیدی…………………………………………………………………………………….. 9
1-8) خلاصه و نحوه فصل بندی پایان نامه…………………………………………………………………..11

فصل2 : ادبیات موضوع
2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..13
2-2) مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………..14
2-2-1) هیات مدیره و تئوری نمایندگی………………………………………………………………………17
2-2-2) حاکمیت شرکتی و مالیات……………………………………………………………………………..18
2-2-3) چارچوب نظری حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………….20
2-2-4) ساختار هیات مدیره……………………………………………………………………………………… 27
2-2-5) هیات مدیره و مسئولیت آن……………………………………………………………………………..29

 
 
2-2-6) هیات مدیره بعنوان سازوکاری نظارتی……………………………………………………………..31
2-2-7) ترکیب هیات مدیره و تهور مالیاتی اعضای موظف و غیرموظف………………………….32
2-2-8) معیارهای سنجش ساختار هیات مدیره……………………………………………………………34
2-2-9) مالیات………………………………………………………………………………………………………..39
2-2-10) دیدگاه های رایج برای اجرای عدالت مالیاتی………………………………………………….42
2-2-11) علل و زمینه های ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران……………………………………………….42
2-2-12) اصول یک نظام مالیاتی مطلوب…………………………………………………………………..51
2-2-13) مالیات بر درآمد شرکتها…………………………….. …………………………………………….51
2-2-14) نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات…………………………………………………………..52
2-2-15) تعریف سیاستهای متهورانه مالیاتی………………………………………………………………54
2-2-16) ابزارهای سیاستهای متهورانه مالیاتی…………………………………………………………….56
2-2-17) انگیزه های اعمال سیاستهای متهورانه مالیاتی………………………………………………..66
2-2-18) محدودیتهای اندازهگیری سیاستهای متهورانه مالیاتی…………………………………..67
2-3) پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………….68
2-4) پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………..71
2-5) خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………….77

فصل3 : روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….79
3-2) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………79
3-3) چگونگی تدوین فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………80
3-4) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..80
3-5) جامعه آماری، چگونگی نمونهگیری و نمونه ها…………………………………………………….80
3-6) داده های مورد نیاز، متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها…………………………………….81
3-7) طرح آزمون آماری فرضیه های تحقیق………………………………………………………………..84
3-8) خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………….87
فصل 4 : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………89
4-2) آمار توصیفی داده ها و متغیرهای تحقیق…………………………. ………………………………..90
4-3) تشریح فرآیند آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………….91
4-3-1) بررسی فرضیه اول………………… ………………………………………………………………….92
4-3-2) بررسی فرضیه دوم………………. ……………………………………………………………………95
4-3-3) بررسی فرضیه سوم…………………………………………………. ………………………………..97
4-3-4) بررسی مدل با وجود سه متغیر مستقل اصلی (روش اجباری) ………………………….100
4-3-5) بررسی ورود متغیرهای کنترل به همراه متغیرهای مستقل………………………………….103
4-4) نتایج آزمون فرضیه ها و ارائه یافتهها………………………………………………………………….108
4-5) خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………..110

فصل 5 : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………113
5-2) یافتههای تحقیق……………………………………………………………………………………………..113
5-3) بحث در مورد یافته ها و مقایسه نتایج با مبانی نظری و نتایج تحقیقات پیشین………..113
5-4) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………115
5-5) کاربردهای نتایج و استفادهکنندگان از آنها………………………………………………………….115
5-6) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………….116

فهرست منابع
الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………..118
ب) منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………….120

فهرست جداول
جدول 3-1) داده های تحقیق……………………………………………………………………………………89
جدول 4-1) آمار توصیفی متغیرهای وابسته، مستقل و کنترل……………………………………….89
جدول 4-2) کدگذاری سطوح متغیر وابسته………………………………………………………………91


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-3) ضرایب مدل آزمون امنی باس برای فرضیه اول……………………………………….91
جدول 4-4) آزمون هاسمر و لمشو فرضیه اول …………………………………………………………92
جدول 4-5) خلاصه مدل برای فرضیه اول……………………………………………………………….93
جدول 4-6) معناداری ضریب متغیر مستقل نسبت هیات مدیره موظف بر متغیر وابسته….93
جدول 4-7) ضرایب مدل آزمون امنی با فرضیه دوم………………………………………………….95
جدول4-8) معناداری متغیر مستقل نسبت تغیرات هیات مدیره بر متغیر وابسته……………..95
جدول 4-9) ضرایب مدل آزمون امنی باس برای فرضیه سوم……………………………………..97
جدول 4-10) آزمون هاسمر و لمشو فرضیه سوم………………………………………………………97
جدول 4-11) خلاصه مدل برای فرضیه سوم……………………………………………………………98
جدول4-12) بررسی معناداری دوگانگی نقش دوگانه هیات مدیره بر متغیر وابسته………..98
جدول 4-13) نتایج آماره های متغیرهای مستقل……………………………………………………….99
جدول 4-14) ضرایب مدل آزمون امنی باس با وجود هر سه متغیر مستقل…………………..100
جدول 4-15) خلاصه مدل با ورود هر سه متغیر مستقل……………………………………………101
جدول 4-16) آزمون هاسمر و لمشو برای هر سه متغیر مستقل………………………………….101
جدول 4-17) معناداری با ورود هر سه متغیر مستقل………………………………………………..102
جدول 4-18) طبقه بندی و پیش بینی متغیر وابسته………………………………………………….103
جدول 4-19) ضرایب مدل آزمون امنی باس متغیرهای مستقل و کنترل در روش گام به گام
………………………………………………………………………………………………………………………..104
جدول 4-20) خلاصه مدل با وجود متغیرهای وابسته و کنترل در روش گام به گام ………..
………………………………………………………………………………………………………………………..105
جدول 4-21) طبقه بندی متغیرهای مستقل و کنترل………………………………………………..106
جدول 4-22) معناداری ضرایب…………………………………………………………………………..107

پیوست ها
الف) داده های تحقیق…………………………………………………………………………………………….125
ب) جداول آماری…………………………………………………………………………………………………127
پ) اسناد یا مدارک مورد استناد در متن تحقیق…………………………………………………………134
پ-1) قوانین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی……………………………………………………….134
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………143

لیست اصطلاحات انگلیسی

ATO Australian Taxation Office
ETR Effective tax rate
LEVE Financial Leverage
ROA Return on assets rati
S.E Standard error of measurement
TAG Tax Aggressivene

فصل اول

کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
هزینه های مالیات بر درآمد از مهمترین هزینه های شرکت ها می باشد و معمولا شرکت ها آنرا به عنوان هزینهای که نباید پرداخت نمایند تلقی می کنند و لذا سعی در کاهش آن دارند و در شناسایی هزینه ها و درآمدهای شرکت ها نهایت جانبداری را می نمایند تا مالیات کمتری به دولت پرداخت نمایند و همچنین نقدینگی کمتری را از شرکت خارج نمایند و اکثر این تصمیمات از سوی مدیران ارشد و هیأت مدیره اتخاذ می شود لذا ارتباط و تاثیر این دو خطمشی و مسوولیت هیأت مدیره مورد بررسی قرار می گیرد تا جایگاه آن ها در این موضوع تبیین شود این بررسی در قالب تئوری نمایندگی نیز قابل تفسیر و تعبیر است بطوریکه هیأت مدیره همواره بدنبال منافع خود و حداکثرسازی آن است و الزاما در جهت منافع سهامداران و دولت نیست لذا ممکن است در حوزه مالیاتی با اتخاذ سیاستی خاص ( متهورانه یا محافظه کارانه ) مبادرت به ایجاد هزینههایی برای سهامداران نماید.

1-2) بیان مسئله
سیاست های متهورانه مالیاتی؛ فعالیتهایی است که مدیریت با بهره گرفتن از اختیارات خود و اقلام تعهدیحسابداری اقدام به کاهش و دستکاری سود به منظور کاهش مالیات پرداختی می