منبع مقاله با موضوع راهبردهای یادگیری-خرید و دانلود فایل

………………………………………..25

2-2-1-5-3 ابعاد هوش معنوی :……………………………………………………………………………………………….28
2-2-1-5-4 مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه های مختلف :………………………………………………………..30
2-2-1-5-4-1 دیدگاه ایمونز :………………………………………………………………………………………….32
2-2-1-5-4-2 دیدگاه فریدمن و مکدونالد :………………………………………………………………………33
2-2-1-5-4-3دیدگاه نوبل و وگان :…………………………………………………………………………………33
2-2-1-5-4-4 دیدگاه بروس لیچفیلد :……………………………………………………………………………..33
2-2-1-5-4-5 دیدگاه مک مولن :……………………………………………………………………………………34
2-2-1-5-5 مؤلفه های هوش معنوی در اسلام :………………………………………………………………………….34
2-2-1-5-6 مدل های هوش معنوی :…………………………………………………………………………………………35
2-2-1-5-6-1مدل چهار مؤلفه ای کینگ :…………………………………………………………………35
2-2-1-5-6-1-1 درک معنی فردی :………………………………………………………………..35
2-2-1-5-6-1-2 آگاهی متعالی :…………………………………………………………………….35
2-2-1-5-6-1-3 تفکر انتقادی وجودی :…………………………………………………………..35
2-2-1-5-6-1-4 حالات هوشیاری بسط یافته :………………………………………………….35
2-2-1-5-6-2 مدل زهر و مارشال :…………………………………………………………………………35
2-2-1-5-6-3 مدل پنچ مؤلفه ای ایمونز :…………………………………………………………………36
2-2-1-5-6-4 مدل پنج مؤلفه ای سیسک :………………………………………………………………..37
2-2-1-5-6-4-1 ارزش های بنیادین :……………………………………………………………37
2-2-1-5-6-4-2 فضایل بنیادین :………………………………………………………………….37
2-2-1-5-6-4-3 تجارب بنیادین :…………………………………………………………………37
2-2-1-5-6-4-4 قابلیت های بنیادین :…………………………………………………………..37
2-2-1-5-6-4-5 نظام های نمادین :……………………………………………………………….37
2-2-1-5-6-5 مدل امرم :…………………………………………………………………………………………………………..37
2-2-1-5-6-5-1 هوشیاری :……………………………………………………………………………………………….38
2-2-1-5-6-5-1-1 دقت(توجه) :…………………………………………………………………………………..38
2-2-1-5-6-5-1-2آگاهی فراعقلانی :……………………………………………………………………………..38
2-2-1-5-6-5-1-3 عمل (تمرین) :…………………………………………………………………………………38
2-2-1-5-6-5-2 متانت :…………………………………………………………………………………………………..38
2-2-1-5-6-5-2-1 تقدیس :…………………………………………………………………………………………….38
2-2-1-5-6-5-2-2عشق :…………………………………………………………………………………………………38
2-2-1-5-6-5-2-3 توکل :……………………………………………………………………………………………….38
2-2-1-5-6-5-3 معنا :…………………………………………………………………………………………………….38
2-2-1-5-6-5-4 تعالی :…………………………………………………………………………………………………..38
2-2-1-5-6-5-4-1 ارتباط کامل، متقابل و مستقیم به شیوهای عقلانی: …………………………………38
2-2-1-5-6-5-4-2 کلنگری :………………………………………………………………………………………..39
2-2-1-5-6-5-5 صداقت :………………………………………………………………………………………………..39
2-2-1-5-6-5-5-1 پذیرش :………………………………………………………………………………………..39
2-2-1-5-6-5-5-2 صراحت :………………………………………………………………………………………39
2-2-1-5-6-5-6 تسلیم آرام و بی دغدغه :…………………………………………………………………………39
2-2-1-5-6-5-6-1 آرامش :………………………………………………………………………………………39
2-2-1-5-6-5-6-2 عدم خودخواهی و فروتنی :……………………………………………………………39
2-2-1-5-6-5-7 وابستگی درونی :…………………………………………………………………………………..39
2-2-1-5-6-5-7-1 آزادی درونی به همراه فعالیت معقول :………………………………………………39
2-2-1-5-6-5-7-2 آزادی :………………………………………………………………………………………..39
2-2-1-5-6-5-7-3 تشخیص :……………………………………………………………………………………39
2-2-1-5-6-5-7-4 درستی :………………………………………………………………………………………39
2-2-1-5-6-6 مدل نوبل :…………………………………………………………………………………………..39
2-2-1-5-6-7 مدل سه مؤلفه ای وگان :………………………………………………………………………..39
2-2-1-5-7 اجزای هوش معنوی :………………………………………………………………………………………………40

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش و پرورش ، کودکاناستثنائی ،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-1-5-7-1 عقل شهودی: ………………………………………………………………………………………………..40
2-2-1-5-7-2 ادراک مستدل: ……………………………………………………………………………………………40
2-2-1-5-7-3 آگاهی بر خواسته ها و نیات :………………………………………………………………………….40
2-2-1-5-7-4 قدرت و عدالت متمرکز: …………………………………………………………………………………40
2-2-1-5-7-5 عشق و شفقت:………………………………………………………………………………………………40
2-2-1-5-7-6 شفا و بخشش :…………………………………………………………………………………………….40
2-2-1-5-7-7 زندگی باشوق :…………………………………………………………………………………………….40
2-2-1-5-7-8 زندگی باوقار، یکدلی و تعهد :………………………………………………………………………..41
2-2-1-5-7-9 پیوند و خدمت خلاق :……………………………………………………………………………………..41
2-2-1-5-7-10 پادشاهی خداوند، شادی وتکامل، و زندگی همراه با هوش معنوی مطلوب :………….41
2-2-2 راهبردهای یادگیری خودتنظیمی:………………………………………………………………………………………………..41
2-2-2-1تاریخچه یادگیری خودتنظیمی:………………………………………………………………………………………..41
2-2-2-2 مفهوم یادگیری خودتنظیمی :…………………………………………………………………………………………42
2-2-2-3 راهبردهای یادگیری :……………………………………………………………………………………………………45
2-2-2-3-1طبقه بندی راهبردهای یادگیری:………………………………………………………………………45
2-2-2-3-1-1 راهبردهای مرور ذهنی :……………………………………………………………………….45
2-2-2-3-1-2 راهبردهای بسط دهی :…………………………………………………………………………45
2-2-2-3-1-3 راهبردهای سازماندهی :……………………………………………………………………….46
2-2-2-3-1-4 راهبردهای نظارت بر درک مطلب :………………………………………………………..46
2-2-2-3-1-5 راهبردهای عاطفی :…………………………………………………………………………….46
2-2-2-4 راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :……………………………………………………………………………………46
2-2-2-4-1 راهبردهای شناختی :………………………………………………………………………………………….46
2-2-2-4-2 راهبردهای فراشناختی :……………………………………………………………………………………..47
2-2-2-5 رابطه ی یادگیری خودتنظیمی وپیشرفت یادگیری :……………………………………………………………..48
2-2-2-6 ویژگی های یادگیرندگان برخوردار از توانایی خودتنظیمی در یادگیری :………………………………….48
2-2-2-7 آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری :………………………………………………………………….50
2-2-3 عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………………………………………………………….52

2-2-3-1 مفهوم عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………………………………………52
2-2-3-2 عوامل موثر در عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………………………….54
2-2-3-2-1 عوامل فردی :…………………………………………………………………………………………………54
2-2-3-2-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی :……………………………………………………………………………54
2-2-3-2-3 عوامل آموزشگاهی :………………………………………………………………………………………..54
2-2-3-2-4 جنس :…………………………………………………………………………………………………………..54
2-2-3-3 مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی :……………………………………………………………………………….55
2-2-3-4 عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی :…………………………………………………………………………56
2-2-3-5 نظریه ی یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی :……………………………………………………………57
2-2-3-6 نقش خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی :…………………………………………………………………………..59
2-2-3-7 رابطه ی خودتنظیمی یادگیری با مهارت ها و پیشرفت تحصیلی دانشجویان :………………………….62
2-3 بررسی پیشینه مطالعاتی :…………………………………………………………………………………………………………………………..64
2-3-1 پژوهش های انجام شده پیرامون رابطه بین مؤلفه ها در خارج از کشور :……………………………………………………64
2-3-2 پژوهش های انجام گرفته پیرامون رابطه مؤلفه ها در ایران :………………………………………………………………………66
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
3-2 نوع پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………………………………………69
3-3 جامعه آماری :…………………………………………………………………………………………………………………………………………69
3-4 نمونه و روش نمونه گیری :……………………………………………………………………………………………………………………….69
3-4-1 تعیین حجم نمونه :………………………………………………………………………………………………………………………….69
3-4-2 روش نمونه گیری :…………………………………………………………………………………………………………………………70
3-5 ابزارهای پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-5-1 معرفی پرسشنامه هوش معنوی :………………………………………………………………………………………………..70
3-5-1-1 روایی پرسشنامه هوش معنوی :………………………………………………………………………………………70
3-5-1-2 پایایی پرسشنامه هوش معنوی :……………………………………………………………………………………..71
3-5-1-3 شیوه نمره گذاری پرسشنامه هوش معنوی