ابزارهای جهانی شدن، دانش آموزان دختر، مطالعات اجتماعی

ابزارهای جهانی شدن، دانش آموزان دختر، مطالعات اجتماعی

ابزارهای جهانی شدن، دانش آموزان دختر، مطالعات اجتماعی

او که چون می گرید یأس و ناامیدی در من جان می گیرد.
او که با الطاف بی دریغ و بی منت خود همواره مشوق من در زندگی بوده و هست.
خواهرم نسرین
و تقدیم به دیگر اعضای خانواده مهربانم
تقدیر و تشکر:
در ابتدا و قبل از هر چیز از جناب آقای دکتر مرشدی زاد استاد راهنمایم که گام به گام در تمامی مراحل انجام این تحقیق با تذکرات مفید خود همواره به من کمک و یاری رسانده است،تشکر فراوان کرده و موفقیت ایشان را از خداوند منان مسئلت می دارم.
سپس از استادان مشاور جناب آقایان دکتر کشاورز شکری و دکتر رهنما که از راهنمایی های آنها در طی تحقیق نهایت استفاده بعمل آورده شد، تشکر و قدردانی می کنم.
از جناب آقای دکتر غفاری رئیس محترم گروه جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد که توصیه های لازم در زمینه انتخاب موضوع تحقیق را نموده اند، تقدیر می نمایم.
در آخر نیز از کلیه افرادی که در سازمانها و مراکز مختلف از جمله مسئولین کتابخانه های پژوهشگاه فرهنگ، دفتر طرحهای ملی، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی( ره )، مرکز مدارک و اسناد انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، کتابخانه ملی، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن و… کمال تشکر را دارم.
چکیده:
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر پدیده جهانی شدن از بعد فرهنگی از طریق اینترنت و ماهواره بر نگرش دانش آموزان نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی می باشد.جامعه آماری تحقیق دانش آموزان دختر دبیرستانی رشته های نظری(عمومی،انسانی،تجربی و ریاضی) منطقه شش آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 88-87 است. در این تحقیق از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. فرضیه اصلی تحقیق عبارتست از:جهانی شدن بر نگرش دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه شش آموزش و پرورش شهر تهران تأثیر داشته است. نتایج نشان دادکه دانش آموزانی که ازهیچکدام از ابزارهای جهانی شدن یعنی اینترنت و ماهواره استفاده نمی کنند، دارای بیشترین میانگین نگرش انقلابی و دانش آموزانی که فقط از اینترنت و یا فقط از ماهواره استفاده می کنند، دارای نگرش انقلابی متوسط و دانش آموزانی که از اینترنت و ماهواره به طور مشترک استفاده می کنند، دارای کمترین نگرش انقلابی در هر سه ابعاد ادراکی، احساسی و رفتاری می باشند.بدین ترتیب فرض صفر رد و فرضیه اصلی تأیید شد.
کلید واژه ها: جهانی شدن، نگرش، ارزشهای انقلاب اسلامی، اینترنت،ماهواره
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
1.فصل اول:کلیات تحقیق ……………………………………………………………………….11
1.1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
1.2.بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
1.3. اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 14
1.4.اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1.5.سؤالهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1.1.5.سؤال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………… 14
2.1.5.سؤالهای فرعی …………………………………………………………………………………………………………………. 15
1.6.محدوده موضوعی،زمانی و مکانی ……………………………………………………………………………………………….. 15

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~