روش های اندازه گیری

روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………..26
2-2-14-1- تلفیق رویکرد های مختلف و ارائه الگوی نوین …………………………………………………………………..28
2-2-14-2-بعد اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………….31
2-2-14-3-اعتماد ………………………………………………………………………………………………………………………….31
2-2-14-5-روابط متقابل ………………………………………………………………………………………………………………….31
2-2-14-6-مشارکت ……………………………………………………………………………………………………………………….31
2-2-15-آگاهی عمومی اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….32
2-2-15-1- اخلاقیات ……………………………………………………………………………………………………………………..32
2-2-15- 2-مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………….33
2-2-15-3-بعد فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………..33
2-2-15-4-مقررات رفتاری ………………………………………………………………………………………………………………33
2-2-15-5- نرم ها و هنجارها ……………………………………………………………………………………………………………34
2-2-15-6- ارزش ها ………………………………………………………………………………………………………………………34
2-2-15-7- دین و ایدئولوژی …………………………………………………………………………………………………………..35
2-2-15-8- نمادها ………………………………………………………………………………………………………………………….35
2-2-15-9- مثل ها و استعاره ها ………………………………………………………………………………………………………..36
2-2-15- 10-جو و فضا …………………………………………………………………………………………………………………..36
2-2-15-11-بعد سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………..37
2-2-15-12-امنیت ………………………………………………………………………………………………………………………….37
2-2-15-13- نهادهای عمومی و مدنی ………………………………………………………………………………………………..37
2-2-15-14-انتخابات ………………………………………………………………………………………………………………………38
2-2-15-15- قانون مداری ……………………………………………………………………………………………………………….38
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-15-16-روزنامه و رسانه ها ………………………………………………………………………………………………………..38