عوامل مؤثر بر پیشرفت و افت تحصیلی، عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی، عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی

عوامل مؤثر بر پیشرفت و افت تحصیلی، عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی، عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی

6. وضعیت اقتصادی خانواده(احمدی،1374).7. نگرش محیط مرکز آموزشی(اسمیت و همکاران،2002).2-2-4-4 عوامل مؤثر بر پیشرفت و […]