پایان نامه با کلید واژگان نشاط اجتماعی، همبستگی اجتماعی، شاخص سازی

مسئله تورم باعث افزایش بی کاری خواهد شد (پامر، ۱۳۸۸: ۳۱۶ -۳۳۰). به بیانی دیگر از خودبیگانگی به وضعیتی گفته می شود که مردم در آن اختیار خود را درباره دنیای اجتماعی که خود به دست آورده... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان نشاط اجتماعی، سلامت روان، بهداشت روان

داد که بین میزان شادمانی و کمال گرایی دانشجویان رابطه معناداری در جهت معکوس وجود دارد در حالی که شادمانی و کمال گرایی به تفکیک جنسیت تفاوت ندارد. نقدی بر تحقیقات پیشین: همان گونه... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان نشاط اجتماعی، برون گرایی، سرمایه اجتماعی

که از جمله مهمترین آن ها عبارتند: الگو های تربیتی، تقویت هویت فرهنگی، عدم تبعیض، احساس امنیت اجتماعی و روانی، معنویت، موفقیت های اجتماعی و … ، رضایت شغلی یا عدم امنیت شغلی، برنامه... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان جهان مادی، ناخودآگاه، خودآگاهی

، افسردگی و…) اما در حقیقت فقط یک عاطفه مثبت وجود دارد که به عنوان شادی از آن یاد می شود. شادی نه تنها به سطح بالایی از عاطفه یا هیجان مثبت بستگی دارد بلکه به سنجش عمیق تر رضایت کلی از... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان کیفیت زندگی، نشاط اجتماعی، روان شناختی

موجب پیشرفت حس نشاط و جلوگیری از آسیب های اجتماعی در بین شهروندان شود. 1-3- اهداف تحقیق هدف کلی: – شناسایی میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر. اهداف جزئی: – تعیین... متن کامل