دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره متغیر جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره متغیر جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره متغیر جمعیت شناختی

مشتمل بر سن، جنسیت، سطح تحصیلات، تجربه کاری، و وضعیت تأهل است که در ادامه جزئیات هر یک از آنها آورده می شود.
4-2-1 متغیر سن
اولین متغیر جمعیت شناختی، متغیر سن افراد نمونه است که دارای واحد اندازه گیری رتبه ای است، یعنی آنکه افراد حاضر در یک دسته، با افراد حاضر در دسته دیگر، اختلاف سنّی دارند. داده های دامنه سنی افراد نمونه آماری تحقیق در جدول- – نشان داده شده است. همانطور که از این جدول می توان دریافت، 172 نفر (47.25 درصد) از افراد در دامنه سنی کمتر از 30 سال؛ 118 نفر (34.42 درصد) در دامنه 30 تا 40 سال؛ 43 نفر (11.51درصد) در دامنه سنی بین 41 تا 50 سال؛ 27نفر(7.32 درصد) در دامنه سنی بین 51 تا 60 سال؛ 4 نفر (1.09 درصد) در دامنه سنی 61 سال و بالاتر قرار دارند. همچنین، نمودار4-1 نشان می دهد بیشترین افراد شرکت کننده (47.25 درصد) در دامنه سنی 30کمتر از سال قرار می گیرند.
جدول(4-1)توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر سن

 
 
فراوانی
درصد
تجمعی
کمتر از 30 سال
172
47.25
47.25
31 تا 40 سال
118
34.42
80.69
41 تا 50 سال
43
11.51
91.59
51 تا 60 سال
27
7.32
98.91
61 سال و بالاتر
4
1.09
100
جمع
364
100

نمودار(4-1)توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر سن


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-2-2 متغیر جنسیت
دومین متغیر جمعیت شناختی، جنسیت افراد نمونه آماری است که دارای واحد اندازه گیری اسمی است؛ یعنی آنکه در تقسیم بندی افراد، میان افراد از نظر جنسیت هیچ گونه ارجحیتی وجود ندارد و صرفاً برای سادگی شناسایی افراد شرکت کننده در تحقیق از این متغیر جمعیت شناختی استفاده شده است. همانطور که از جدول4-2 می توان دریافت، 215 نفر(59.07درصد) از افراد، مرد بوده و بقیه نمونه آماری یعنی 149 نفر (40.93درصد) زن هستند. همچنین، نمودار- – نشان می دهد که بیشترین افراد شرکت کننده در این تحقیق با 59 درصد از کل افراد شرکت کننده، از جنس مذکر هستند.
جدول(4-2) توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر جنسیت
فراوانی
درصد
تجمعی
مرد
215
59.07
59.07
زن
149
40.93
100
جمع
364
100
نمودار(4-2) توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر جنسیت
4-2-3 متغیر تحصیلات
سومین متغیر جمعیت شناختی این تحقیق، سطح تحصیلات افراد نمونه است که دارای واحد اندازه گیری رتبه ای می باشد. داده های سطح تحصیلات افراد نمونه آماری تحقیق در جدول(4-3) نشان داده شده است. همانطور که از این جدول می توان دریافت، 85 نفر (47.5 درصد) از افراد دارای مدرک تحصیلاتی دیپلم؛ 17 نفر (9.5 درصد) دارای مدرک تحصیلاتی فوق دیپلم؛؛ 70 نفر (39.1 درصد) دارای مدرک تحصیلاتی لیسانس؛ و 7 نفر (3.9 درصد) دارای مدرک تحصیلاتی فوق لیسانس هستند. هم چنین، نمودار- – نشان می دهد که بیشترین افراد شرکت کننده در این تحقیق دارای مدرک تحصیلاتی دیپلم هستند.

جدول(4-3) توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر سطح تحصیلات
فراوانی
درصد
تجمعی
دیپلم
27
7.41
7.41
فوق دیپلم
42
11.54
18.95

 

90

پایان نامه مدیریت

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT