مقاله درمورد پهنه بندی

نمایان می‌سازد و مطالعات انجام شده بوسیله مؤسسه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله نشان می‌دهد که درامتداد آمل به بابل گسلی‌ وجود دارد که طول آن حدود 50 کیلومتر است و شدت زمین‌لرزه احتمالی این گسل 3/6 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین برآورد شده است و در پهنه‌بندی زمین‌لرزه جزء منطقه آسیب‌پذیر است (مهندسین مشاور نقش محیط، 1379: 25).

نقشه شماره3-8- نقشه زمین شناسی محدوده مورد مطالعه

منبع:اطلاعات مرکز آمار و تحلیل آن در نرم افزار GISسال 1393

ب- گسلهای ناحیه و لرزه خیزی
با توجه به قرار گیری ناحیه مطالعاتی در دو زون البرز جنوبی و ایران مرکزی، به لحاظ لرزه زمین ساخت نیز ناحیه تحت تأثیر ویژگی های این دو زون قرار دارد.
لرزه زمین ساخت زون البرز دارای پیشینه لرزه خیزی پراکنده با زمین لرزه های بزرگی می باشد و ویژگیهای آن با ویژگیهای لرزه زمین ساخت ایران مرکزی متفاوت است.
بجز چند گسله مرزی البرز، بقیه گسله های البرز از دیدگاه لرزه زمین ساختی شناخته شده نیستند و اثری از برش آنها در سوبات کواترنر دیده نشده است. بر عکس در زون لرزه زمین ساخت ایران مرکزی دگر ریختی های شدیدی در رسوبات کواترنر مجاور گسلها دیده می شود.
زمین ساخت پلیوسن و کواترنر در گستره ی البرز پیامد نیروهای فشاری حاصل از زمین ساخت برخورد قاره ای میان ایران مرکزی و زاگرس است که نتیجه آن فشردگی و برپایی فلات ایران زمین، ستبر شدن پوسته زمین، گسلش کواترنر و زمین لرزه ای کنونی است.
دلیل اصلی رخدادهای زمین لرزه ای که عمدتاً ناشی از حرکات تکتونیکی و زمین ساختی ناحیه است وجود گسلهای جنبایی است که در کواترنر برش داشته اند. مهمترین این گسله ها در گستره مطالعاتی عبارتند از:
گسل مشا به طول 400 کیلومتر که از سراسر کوههای مرکزی البر می گذرد، از حدود آبیک آغاز شده و به طرف شرق تا دامغان و شاهرود ادامه می یابد.

نقشه شماره3-9-گسلهای محدوده مورد مطالعه

منبع:اطلاعات مرکز آمار و تحلیل آن در نرم افزار GISسال 1393

گسل ترود در شمال کویر نمک با روند شمال شرقی جنوب غربی که دارای حرکت چپ گرد می باشد. گسل میامی که با گرایش به سمت جنوب احتمالاً متأثر از عملکرد گسل هریرود است. گسل آنجیلو در منطقه ترود با روند شمال شرقی-جنوب غربی، که بر اثر عملکرد آن چینه شناسی منطقه در شمال و جنوب گسل دستخوش تحول شده است. لازم به تذکر است که در میانه گسلهای مذکور تعدادی گسلهای فرعی عمدتاً با روند شمال شرقی- جنوب غربی نیز وجود دارد.
در باختر روستای آستانه در شمال باختری شهر دامغان و در دره ی روخانه ی آستانه، دو گسله موازی و کنار هم با راستای شمال خاوری- جنوب باختری دیده می شوند که در نزدیکی 10 کیلومتری جنوب باختر آستانه،‌رسوبات آبرفتی کواترنر را به روشنی بریده و همراه با آبراهه های پهنه به شکل چیبر (left-lateral) جابجا نموده است.
در جنوب باختری چشمه علی نیز به روشنی دیده می شود که رسوبات کواترنر بوسیله گسله ی آستانه بریده شده است. گسله ی آستانه یکی از گسله های نادر البرز کوه است که به سبب نزدیکی با مرز جنوبی البرز و وجود رسوبات آبرفتی کواترنر در کنار آن، به روشنی جنبش جوان کواترنر را نشان می دهد بربریان و قریشی، 1367). گسله ی آستانه به سوی جنوب باختری به کوه اورا در شمال سمنان می رسد. درازای شناخته شده ی گسله ی آستانه بیش از 75 کیلومتر بوده و ساز و کار (mechanism) آن راندگی با مولفه ی راستالغز چپ بر است (بربریان، 1363).
امکان دارد خرابی دژ فولاد محله به سبب جنبش گسله ی آستانه رویداده باشد. همچنین ممکن است جنبش این گسله سبب رویداد زمین لرزه ی 22 دسامبر 1856 میلادی کومس با بزرگی Ms= 7.9 باشد (بربریان و قریشی، 1367.)
گسله کواترنر دامغان که از 10 کیلومتری شمال شهر دامغان می گذرد بیش از 100 کیلومتر درازا داشته و بخش مستقیم آن در شمال دامغان دارای 53 کیلومتر درازا است. هر چند ساز و کار گسله به دقت روشن نیست، ولی روشن است که در پهنه ی باختر ده ملا تا شمال تاق، بخش شمالی گسله بالا آمده و بخش جنوبی آن فرو افتاده است. در شمال تاق و 32 کیلومتری شمال خاوری دامغان گسله ی دامغان میان کنگلومرای چین خورده نئوژن پسین در بخش شمالی و باد زن آبرفتی کهن و جوان کواترنر در بخش جنوبی قرار گرفته است. در این پهنه لایه های تخت سه گوش زیبایی در رسوبهای کنگلومرای نئوژن پسین دیواره ای گسله، که نشانه ی فعال بودن گسله ی دامغان است، دیده می شود.
در شمال خاوری مهماندوست و باختر ده ملا، گسله میان سیلتهای رسی کواترنر دامغان در شمال رسوبات کهن کواترنر دغ Playa، همانند سازند کهریزک جنوب تهران، بادزن آبرفتی جوان کواترنر و دیگر رسوبات دشت (در جنوب) قرار دارد. رسوبات کهن کواتر دغ، بیشتر رسوبات کناری دغ (marginal Playa) بوده که در آن بخشهای دانه درشت آواری نیز دیده می شود.

– گستره دشتی (Plains Area)
این ناحیه گستره وسیعی از قسمت میانی ناحیه مطالعاتی را تشکیل می دهد که حد فاصل نواحی کویری جنوب ناحیه و ارتفاعات شمال آن قرار دارد.
نقشه شماره3-10-پهنه بندی خطر زلزله در محدوده مورد مطالعه