منبع مقاله درمورد زنجیره تأمین، مدیریت دانش، مستندسازی، کدگذاری محوری

ویژه به سرپرست بخش‌های مختلف زنجیره تأمین
توجه بر اهمیت دستاوردهای خدمات ارائه شده برای کارگروه مربوطه
توجه به روابط گروهی و تسهیم گرایی در سازمان
تأکید ویژه بر کارگروهی کارکنان
آموزش عملی در کارگاه‌های تخصصی
یادگیری ضمن خدمت در نقاط مختلف زنجیره تأمین
نهادینه کردن آموخته‌ها به کمک تمرین مستمر
کارکنان به ادامه تحصیل ترغیب شوند
تشکیل انجمن‌های تخصصی و عمومی در طول زنجیره تأمین
تأکید بر آموزش ضمن خدمت
استفاده از ابزارهای متناسب با زنجیره خدمات در دسترسی به دانش
شناسایی و معرفی راه‌های دسترسی به دانش در زنجیره تأمین
نقش فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت دانش سازمان
سرعت در کسب و خلق و انتقال دانش فردی و سازمانی
استفاده از شبکه‌های اجتماعی تخصصی جهت نشر دانش سازمانی
بهر گیری از ویکی و وبلاگ جهت توسعه دانش در طول زنجیره تأمین
استفاده از صفحات وب شخصی جهت ارتباطات سریع و بدون واسطه بین کارکنان سطوح مختلف سازمان در طول زنجیره تأمین
استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی منسجم و یکپارچه در ثبت و ضبط دانش
توسعه حافظه سازمانی در کلیه‌های بخش‌های زنجیره تأمین خدمات
توسعه همگانی پرتال‌های سازمانی در راستای بهبود فرایند مدیریت دانش
استفاده از ابزارهای بی‌سیم در کسب، خلق و نشر دانش
بهره‌مندی از ابزارهای آموزش آنلاین و گروه‌های تسهیم تجربه
استفاده از سیستم‌های مدیریت نوآوری و ایده در زنجیره تأمین خدمات
زیرساخت مناسب فناوری اطلاعات
نقش مدیران در برنامه‌ریزی مدیریت دانش
در اختیار قراردادن زمان مناسب به کارکنان دانشی توسط مدیران
حمایت مدیران از ارائه فضای باز و صمیمی در سازمان
توجه ویژه مدیران به کارکنان مشارکت‌کننده در رویه‌های مدیریت دانش
نظارت مستقیم مدیران بر فعالیت‌های زنجیره تأمین خدمات شهروندان
پشتیبانی و حمایت مدیران
مستندسازی دانش در طول زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C
اهمیت ثبت دانش در بخش‌های مختلف زنجیره
مستندسازی دانش فردی کارکنان
لزوم مستندسازی درس‌های آموخته در فرایندهای سازمانی
مستندسازی تجارب موفق در ارائه خدمات به شهروندان
مستندسازی موارد بحرانی
مستندسازی مشکلات و راه‌کار مقابله با آن‌ها
توسعه مستندسازی و گزارش دهی در سازمان
توزیع عادلانه منافع مادی و غیرمادی
ایجاد سیستم پاداش مالی و غیرمالی برای کارکنان با مهارت
سیستم انگیزشی پاداش معنوی با کارکنان
سیستم انگیزش و پاداش در سازمان
ارزیابی دانش فردی و سازمانی در طول زمان
پایش فرایندهای فعال در زنجیره تأمین خدمات دولت الکترونیکی
ارزشیابی دوره‌ای مهارت‌های کارکنان دانشی در سازمان
کارگاه‌های بازآموزی توانایی کارکنان
نظام‌های کنترل در یادگیری کارکنان سازمان
پایش و ارزیابی مستمر فرایندهای سازمان
شفاف نمودن چارت سازمانی در طول زنجیره تأمین خدمات
تبیین وظایف و مسئولیت‌های هریک از کارکنان در سازمان
سهولت تعامل کارکنان زنجیره با مدیران هریک از بخش‌ها
ایجاد انعطاف‌پذیری سازمانی در راستای تطابق با شرایط زنجیره
ساختار سازمانی در طول زنجیره تأمین خدمات
مسئولیت‌پذیری و کنترل توسط کارکنان در سطوح مختلف زنجیره
پایش فرایندهای زنجیره توسط مدیران و کارکنان
ترویج و اشاعه دانش و تمایل به آموختن
ترغیب و تشویق به مشارکت در برنامه‌های مدیریت دانش
ایجاد شبکه‌های دانشی در زنجیره توسط کارکنان
میزان علاقه‌مندی کارکنان به مشارکت در برنامه‌های مدیریت دانش
شفاف‌سازی برنامه آموزشی سازمان
شفاف‌سازی برنامه انتشار و انتقال دانش
شفاف‌سازی برنامه خلق و توسعه دانش سازمانی و فردی
شفاف‌سازی برنامه کسب و ثبت دانش در سازمان
شفاف‌سازی شرایط یادگیری و آموزش
آگاه ساختن کارکنان درگیر در زنجیره تأمین خدمات تجارت الکترونیکی G2C
تبیین فرهنگ آموزش و یادگیری متناسب با برنامه مدیریت دانش
بازنگری و تدوین فرهنگ‌سازمانی متناسب با ساختار زنجیره
توجه ویژه به کارکنان دارای مهارت و تجربه
توجه خاص به کارکنان ارائه‌دهنده تجربه
ارزش‌گذاری دانش منتشر شونده در سازمان
ایجاد انگیزه در کارکنان جهت خلق و نشر دانش
تبیین و اشاعه فرهنگ‌سازمانی متناسب با ساختار زنجیره و برنامه‌های مدیریت دانش
نگهداری سرمایه فکری
نگهداری کارکنان دارای مهارت‌های کاربردی در سازمان
گزینش مناسب نیروی فکری
استراتژی و برنامه‌ریزی جذب و نگهداری سرمایه‌های فکری سازمان
۴-۴-۳- گام دوم: کدگذاری محوری
کدگذاری محوری مرحله دوم تجزیه و تحلیل در گراندد تئوری است. هدف از این مرحله برقراری رابطه بین طبقه‌های تولید شده (در مرحله کدگذاری باز) است. این کار (عمل) بر اساس مدل پارادایم انجام می‌شود و به محقق (نظریه‌پرداز) کمک می‌کند تا فرایند نظریه را به سهولت انجام دهد. اساس فرایند ارتباط دهی در کدگذاری محوری بر بسط و گسترش یکی از طبقه‌ها قرار دارد (دانایی فرد،۱۳۸۳)۱۹۶. لازم به ذکر است انجام روند کدگذاری محوری از این راه پیچیده‌تر بوده و باید ضمن آن چهار عمل تحلیل مجزا و به طور همزمان انجام شود:
ایجاد ارتباط بین یک طبقه کلی با مقولات به وسیله اظهارات بیان شده؛
تأیید اظهارات با مراجعه به داده‌های واقعی (رجوع به شواهد برای تأیید یا تکذیب فرضیه)؛
تلاش برای توسعه خصوصیات طبقه کلی و مقولات (جهت غنای تحلیلی نظریه)؛
بررسی تنوع در پدیده با ارتباط به وجود آمده بین طبقه‌ها (دانایی فرد، ۱۳۸۳)۱۹۷.
ازآنجاکه در طراحی مدل بایستی نخست مؤلفه‌ها تعیین و سپس رابطه بین آن‌ها تبیین گردد و پس از آن منطق انتخاب این مؤلفه‌ها و ارتباط بین آن‌ها تشریح شود. در گام دوم بر اساس داده‌های به دست آمده، مؤلفه‌های مدل مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C مورد نظر قرار گرفت که ۶ مؤلفه به شرح زیر در شکل شماره ۴-۱ قابل مشاهده است، ارائه گردید. مؤلفه‌های ۶ گانه بر پایه داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌های عمیق و پردازش و مقوله‌بندی آن‌ها به دست آمده است. نتایج به دست آمده در اختیار برخی اساتید قرار گرفت و اعتبار سنجی شدند.
شکل (۴-۱) کدگذاری محوری براساس مدل پارادایم
تشریح مدل پارادایم در عمل
دلایل انتخاب هر یک از طبقات اصلی به شرح زیر می‌باشد:
طبقه محوری: میزان مشارکت کارکنان زنجیره در برنامه مدیریت دانش: این مقوله همان برچسب مفهومی است که برای چارچوب یا طرح بوجود آمده، در نظر گرفته می‌شود. با توجه به اینکه در این پژوهش، پیاده‌سازی مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C مورد مطالعه قرار گرفته است، پس از گردآوری داده‌ها و تحلیل آن‌ها در مرحله کدگذاری باز، و بررسی ویژگی‌های ارائه شده، این طبقه به‌عنوان طبقه محوری انتخاب شد که دربردارنده‌ی موارد ذیل است:
مسئولیت‌پذیری و کنترل توسط کلیه کارکنان درگیر در زنجیره