پایان نامه رایگان مدیریت : بازاریابی اجتماعی

نگارش: زیبا اعظمی
بهار 1392
حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج

1.حق چاپ و تکثیر این پایان نامه متعلق به نویسنده آن می باشدو هر گونه کپی برداری بصورت کل پایان نامه یا بخشی از آن تنها با موافقت نویسنده یا کتابخانه دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار مجاز میباشد.

2.کلیه حقوق معنوی این اثر محفوظ و متعلق به دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار می باشد و بدون اجازه کتبی دانشگاه به شخص ثالث قابل واگذاری نیست.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3.استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.

تقدیم به
دامان سبز مادر و دست های خسته ی پدرم
دو عشق پاک زندگیم

سپاسگزاری

بدین وسیله از «مؤسسه ی مالی مهر» که با همکاری خود مرا در این تحقیق یاری بخشید نهایت تشکر و قدردانی را دارم.
سپاس بی پیان از استاد گرامی جناب دکتر علی اکبر جوکار که با راهنمایی های مؤثر خود مرا در پیمودن این راه دشوار راهنمایی کردند و گام های لرزان مرا استواری بخشیدند، همچنین از استاد گران قدر جناب دکتر حبیب الله دانایی به سبب رهنمون های سازند ه شان صمیمانه سپاسگزارم.

«چکیده»
هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی در سپردهگذاری مشتریان موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران بود. تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی بوده که بهلحاظ هدف، کاربردی است که به شیوه تحقیقات میدانی به جمعآوری داده ها پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان موسسه مالی مهر در شهر تهران بود که باتوجه با اینکه تعداد آنها، نامشخص است، حجم جامعه آماری نامحدود درنظر گرفته شد و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جوامع نامشخص استفاده شد، که تعداد نمونه 384 نفر برآورد گردید. ابزار اصلی جمعآوری اطلاعات پرسشنامه بود، که روایی آن بهوسیله پانل متخصصان و پایایی آن بهوسیله محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه احراز شد. نتایج بدست آمده نشان داد که پاسخگویان بیشترین استفاده را از رسانه تلویزیون دارند و رسانه بازاریابی اجتماعی میتواند بیشترین تاثیر را در تعهد به اصول اخلاقی اجتماعی و انسانی داشته باشد. در بررسی ارزش سهام رسانه بازاریابی اجتماعی نقش افزایش ضریب ماندگاری مشتریان قبلی و زیادشدن رضایتمندی آنها از موسسه مالی و اعتباری مهر را دارد. در بررسی ارتباطات سهام رسانه نقش تبیین نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتهای مطرح در خصوص خدمات و تسهیلات موسسه مالی و اعتباری را دارد. در بررسی تاثیر رسانه بازاریابی اجتماعی بر قصد سپردهگذاری در موسسه مالی مهر، از رگرسیون لجستیک بهرهگیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که متغیر سن، متغیر متوسط درآمد ماهیانه در گام، متغیر تعداد اعضای خانواده، متغیر فعالیت بازاریابی، متغیر مناسببودن رسانه، متغیر ارزش برند و متغیر ارتباطات سهام وارد معادله شد. ضریب منفی متغیرهای سن، میزان درآمد، میزان مناسببودن رسانه و میزان ارتباطات سهام نشان از تاثیر منفی این متغیرها دارد و نشان میدهد که با افزایش میزان سن، میزان درآمد، تناسب رسانه بازاریابی اجتماعی و ارتباطات سهام میزان سپردهگذاری کاهش مییابد.

کلمات کلیدی: بازاریابی، رسانه، بازاریابی اجتماعی، سپردهگذاری، ارزش برند، ارتباطات سهام

« فهرست مطالب »

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 16
1-2- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………. 16
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………. 19
1-4- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 21
1-5- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………. 21
1-6- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 21
1-7- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 22
1-8- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………….. 23
1-9- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 24
1-10- روش وابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………… 31
1-11- جامعه آماری و بیان حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………… 32
1-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 32
1-13- محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

 
 
1-14- تعاریف مفهومی واژگان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 33
1-15- ساختار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

فصل دوم: پیشینه تحقیق و مبانی نظری
2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

بخش اول: جذب سرمایه مشتری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
مشتریشناسی و مشتریگرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
شناسایی نیازهای مشتریان ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
اهمیت جذب سرمایه مشتری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

بخش دوم: بازاریابی
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
تعریف بازاریابی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
اهمیت بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
مؤلفه های فرآیند بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 47
الف) محیط بازار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
1- محیط کلان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48
2- محیط خرد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
ب) سیستمهای اطلاعات بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………… 49
ج) برنامه ریزی بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
د) فرآیند اجرای بازاریابی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
ه) سیستم کنترل و نظارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 51
اهمیت بازاریابی خدمات بانکی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
الف) تبلیغ با هدف اطلاع رسانی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
ب) تبلیغ با هدف ترغیب …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
ج) تبلیغ با هدف یادآوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

بخش سوم: بازاریابی اجتماعی
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54
مبنای اجتماعی بازاریابی: تأمین نیازهای انسانی ………………………………………………………………………………………………………. 55
تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………….. 56
مفهوم بازاریابی اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

تاریخچۀ پیدایش بازاریابی اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………. 62
تعریف بازاریابی اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
دیدگاه بازاریابی اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
ابعاد بازاریابی اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
مراحل انجام یک برنامه بازاریابی اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………….. 67
مدل عمومی استراتژی بازاریابی اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………….. 68
جنبههای بازاریابی اجتماعی در صنعت بانکداری …………………………………………………………………………………………………….. 71
آمیخته بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

بخش چهارم: بررسی مطالعات انجام شده
مطالعات انجام شده در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………… 74
مطالعات انجام شده در سایر کشورها …………………………………………………………………………………………………………………….. 80

بخش پنجم: چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 82
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84
3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
3-3- فرایند تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84
3-4- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86
3-5- ابزار جمعآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86
3-6- روایی و پایایی پرسش نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
3-6-1- روایی