دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی

4-3. بررسی داده های جمعیت شناختی………………………………………………………………………………..98
4-4.یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………100
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1.مقدمه …………………..104
5-2. نتیجه گیری …………………..104
5-3. محدودیت های پژوهش …………………..106
5-4. پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………..107
منابع …………………..108
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-4- فراوانی و درصد دانشجویان به تفکیک جنسیت …………………………………………………….98
جدول 2-4 فراوانی و درصد دانشجویان به تفکیک تاهل……………………………………………………………98
جدول 3-4 – فراوانی و درصد دانشجویان به تفکیک مذهب…………………………………………………….99
جدول4-4- میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک ………………………………………. 99
جدول 5-4.ماتریس همبستگی متغیرهای پیش بین و ملاک……………………………………………………..100
جدول 6-4. مقدار R، 2R ، B، بتا و آزمون معنی داری در مدل اول مورد مطالعه……………………..101
جدول 7-4- مقدار R، 2R ، B، بتا و آزمون معنی داری در مدل دوم مورد مطالعه……………………..102
اظهار نامه
اینجانب روح اله سرانجام دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش تربیتی به شماره دانشجویی 910908699 تایید می نمایم که کلیه نتایج این پایان نامه حاصل کار اینجانب و بدون هیچگونه دخل و تصرف است و مورد نسخه برداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر نموده ام . در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم ( قانون حمایت از مولفان و محققان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی ) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب میکنم . در ضمن مسئولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صلاح ( اعم از اداری و قضایی ) به عهده اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت .
نام و نام خانوادگی:
روح اله سرانجام
امضا و تاریخ :
تاییدیه
بدینوسیله تایید می نمایم پایان نامه بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس دفاع شده توسط آقای روح اله سرانجام دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی تحت راهنمایی اینجانب صورت گرفته و مطالب ارائه شده در این پایان نامه حاصل کار وی بوده و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر شده است .

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~