24 دسامبر 0

منابع پایان نامه درباره آیین دادرسی، سازمان ملل متحد، افکار عمومی، اشخاص حقوقی

مربوط به طرفهای خصوصی هم رسیدگی نمایند.213با توجه به مادهی 20 اساسنامهی دیوان و مادهی 288 کنوانسیون حقوق دریاها محکمه به روی اشخاصی غیر از دولتهای عضو نیز باز بوده به این صورت که «دیوان نسبت به دعاوی مربوط به […]

Read More
24 دسامبر 0

پایان نامه درمورد نیروی کار، پناهندگان، سیاست جهانی، سازمان ملل متحد

مهاجرت فقط مسائل قانونی نیستند بلکه موارد طبیعی هم خیلی نیرومند هستند. مهاجران هنگام ترک کشورشان باید خیلی چیزهای مورد علاقه را از قبیل: خانواده، دوستان، شبکه حمایتی، و فرهنگ خود راهم ترک گویند. آنها هم‌چنین باید دارایی‌های خود را […]

Read More
24 دسامبر 0

پایان نامه درمورد حقوق بشر، کرامت انسان، کرامت انسانی، حقوق انسان

مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت […]

Read More
24 دسامبر 0

پایان نامه درمورد حقوق بشر، اسناد بین المللی، اسناد بین الملل، ایالات متحده

محسوب می شود. گفتار دوم – نسبت میان اسناد منطقه ای و اسناد بین المللیاسناد بین المللی از آن جهت دارای این وصف هستند که امکان عضویت در آن برای تمام دولت ها آزاد است یا به جهت ماهیت تأسیس […]

Read More
24 دسامبر 0

پایان نامه درمورد حقوق بین الملل، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، حقوق شهروندی

کردن جرائم کیفری در زمینه های هویتی و تابعیتی نقش بسیار ارزشمندی دارد.در این طرح ضریب جعل مدرک شناسایی ” شناسنامه ” به حداقل رسیده است.در ابتدای دهه 80 نیز همزمان با طراحی شناسنامه ، نیاز به وجود کارت شناسایی […]

Read More
24 دسامبر 0

پایان نامه درمورد حل اختلاف، فناوری اطلاعات، انفورماتیک، اتباع ایران

ی باشند همچون دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل ، مرکز آموزش و پژوهش ، اداره کل امور حقوقی، مجلس و استانها و … اما شاخص ترین و مهمترین بخش های این سازمان گسترده معاونت امور اسناد هویتی و […]

Read More
24 دسامبر 0

پایان نامه درمورد سجل احوال، حقوق بین الملل، حوزه ستادی، اتباع ایران

حقوق افراد و شهروندان (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و …) با تکیه بر اصول ، قوانین ، مقررات و حقوق بین المللی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد و با بهره گیری از بخش ها و فصول مورد تحقیق بر آن […]

Read More
24 دسامبر 0

منبع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، رضایت شغل، رضایت شغلی، دانش ضمنی

این قدرت بیان به گونهای است که دربرگیرنده نیازهای پیروان است، از اینرو از نیروی انگیزشی بالایی برخوردار است.4- اعتقاد راسخ به هدف: رهبران فرهمند نسبت به دیدگاه و هدف خود اعتقادی راسخ دارند و آماده پذیرش خطرهای بزرگ هستند، […]

Read More
24 دسامبر 0

منبع پایان نامه درمورد رهبری خدمتگزار، انتقال دانش، رهبری معنوی، مدیریت دانش

مدیران حرفهای اداره دولت، ایده خدمات دولتی نوین را هم در ادراک روابط میان شهروندان و مدیران حرفهای حکومت و هم در رویکردشان به رهبری و مدیریت واحدهای اداری حکومت، مدنظر قرار دادهاند! قابل تأمل است که براساس دیدگاه دنهارت […]

Read More
24 دسامبر 0

منبع پایان نامه درمورد مدیریت دانش، رهبری دانش مدار، استان گیلان، کتابخانه های عمومی

کارهای سختمی باشد ، مورد بررسی قرار می گیرد. ‏1-4شکل 1 – 1 مدل مفهومی تحقیق (Sanchez De Pablo and Donate, 2014) فرضیات تحقیق باتوجه به چهارچوب نظری فرضیه تحقیق به صورت زیر می باشند:فرضیه اول : رهبری دانش مدار […]

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8