داده

داده

-5-5 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ.1 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﺪل رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ […]

روش

روش

اﻓﺠﮥ، ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎی رﻫﺒﺮی و رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻬﺮان 1385، اﻧﺘﺸﺎرات […]

داده

داده

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﭘﺸﻨﻬﺎداتﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ- ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ١۴۴-1-5 ﻣﻘﺪﻣﻪدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ […]

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ اول ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ […]

روش

روش

ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﻮم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﻧﯿﺖ […]

داده

داده

ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ0.53ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ0.18ﺟﺪول : 31-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن […]

داده

داده

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ0.56ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ0.27ﺟﺪول : 21-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن […]

آزادی

آزادی

ﺟﺪول : 13-4 ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮیﺳﺑﮏ رھﺑریاﻧﻔﻌﺎﻟﯽﺗﺤﻮل ﮔﺮا%14.9ﺗﺒﺎدل ﮔﺮا16% %24.1ﻧﻤﻮدار : 5 -4 ﻧﻤﻮدار […]

داده

داده

از ﻣﺠﻤﻮع 165 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه 141 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎده ﺷﺪ (ﻧـﺮخ […]

داده

داده

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ٨٠اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ، روﺷﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ﺑﻪ […]