عملکرد

عملکرد

3)کبر در برابر مردم: که در اینجا منظورمان کبر «فرمانده» در برابر نیروهایش است، به […]

امیرالمومنین

امیرالمومنین

امیرالمومنین علی (علیه السلام)می فرماید:«لا عَقلَ کالتَدبیر»«هیچ عقلی مانند برنامه ریزی(تدبیر ونظم در امور)نیست.»(طباطبایی،1389،ص71)پس یکی […]