جاذبه های گردشگری مذهبی در ایران

2/272/5751/621/311634/52216/74213893/121/2822/474/135628/62218/524منبع: اداره آمار و اطلاعات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگر 2-3- جاذبه های گردشگری مذهبی در ایرانتبدیل زیارت و حرکت های زیارتی به پدیده ای... متن کامل

آمار ارقام گردشگری مذهبی در ایران

تسریع گردش پول و توزیع عادلانه ثروت و…و از پیامد های منفی آن می توان به:افزایش هزینه زندگی ساکنان منطقهاثرات منفی بر آثر فرهنگی و طبیعیافزایش مالیات مردم منطقه یا ناحیهمشاغل فصلی... متن کامل