متن کامل پایان نامه اموال غیر منقول

خود استنکاف نموده و با گذشت مدت مدیدی از سررسید طلبشان، زیان بیشتری را به بدهکار تحمیل نمایند. از سوی دیگر در برخی از موارد بدهکار از وجود دین خود بی اطلاع است و تبعیت از نظریه ی... متن کامل

متن کامل پایان نامه معاملات با حق استرداد

آن را به مرتهن می‌دهد، حق تقدم شامل بدل نیز هست.در مواردی که چند مرتهن به ترتیب بر مالی حق وثیقه پیدا کرده اند، حق تقدم بر مبنای تاریخ ایجاد رهن است : بدین ترتیب که ابتدا نخستین مرتهن... متن کامل

متن کامل پایان نامه هزینه نگهداری

اطمینان در طلبکار برای برگشت سرمایه اش می باشد، نه ایجاد حائل و مانع بین راهن و مال او که نتیجه آن ایجاد محرکی برای پرداخت زودتر دین باشد و بدین طریق راهن را مجبور نمایند که دین خود... متن کامل

متن کامل پایان نامه معاملات با حق استرداد

آن، با رد عوض دریافتی، مال انتقال داده شده را مسترد دارد. عنوان این حق، ممکن است خیار شرط، شرط نذر خارج، شرط وکالت باشد و یا بدون هرگونه عنوانی، چنین حقی تعیین شده باشد. به هرحال هرگاه... متن کامل

متن کامل پایان نامه معاملات با حق استرداد

بالفعل در حین استخدام وجود ندارد. دلیل صحت این قرارداد ماده 10 ق.م. و ماده 33 ق.ث. است و عنوان عام معامله با حق استرداد آن را فرا می گیرد و اجراء این سند وثیقه هم طبق ماده 34 ق.ث خواهد بود. در... متن کامل

متن کامل پایان نامه حقوق طلبکار

فشاری است برای الزام او به پرداخت دین به مدیون؛ اما عده دیگری تصرف به سود مرتهن که در جهت حفظ و ازدیاد ارزش رهن است را مجاز شمردهاند. جمعی دیگر صرفاً تصرفاتی که موجبات انتقال مالکیت... متن کامل

متن کامل پایان نامه اقباض

است که رهن با قبض کامل می شود… معنای کامل نشدن رهن بدون قبض، این است که قبض جزء سبب لزوم عقد نسبت به راهن است، مانند قبض هبه در ارتباط با متهب» محقق حلّی : « و اگر رهن کند چیزی را که... متن کامل

متن کامل پایان نامه اصل حاکمیت اراده

» را در تعریف آن به کار برده است؟ چرا در بیع که قدرت بر تسلیم مبیع، شرط صحت آن است، بیع کلی جایز شمرده شده است. رابعاً : هدف از قبض در معاملات، استیلای عرفی بر مورد آن و در مورد رهن،... متن کامل

متن کامل پایان نامه دائن

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد می تواند موجبات فسخ عقد رهن را فراهم نماید و از سوی دیگر ماده مؤخر التصویب قانون ثبت مورخ سال 1320 اساس این... متن کامل

دانلود پایان نامه حقوق در مورد آیین دادرسی کیفری

منزل نیستند اما به جهت موقعیت خاص آن ها در شرایطی که مالک یا متصرف قانونی ورود دیگران را غیر مجاز اعلام کند و یا عرفاً مجاز نباشد از مصادیق اماکن خصوصی به حساب می آید.همانگونه که بیان... متن کامل