ارزیابی نخستین و ثانوی در مقایسه ی ویژگی های شخصیتی

ارزیابی نخستین ارزیابی نخستین عبارت است از ارزیابی شخص از اینکه آیا در یک رویاروئی خاص چیزی در خطر است؟ طبق نظر فولکمن و دیگران (1986) در ارزیابی نخستین شش پیامد در خطر هستند: 1- سلامت... متن کامل