دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره تغییرات اجتماعی

28
50
استانداردها و واکنشهای فرهنگی مبنای یکدیگر
29
51
مدیریت تفاوتها
30
52
جامعه پذیری
31
53
محرومیتها و فشارها در انسجام اجتماعی
32
53
نقش آموزش و پرورش
33
54
اصلاحات آموزشی در زمینه های تحول سریع سیاسی و اقتصادی
33
55
نیاز به تحول الگوها
34
56
اصلاح برنامه ریزی درسی و مهارتهای زندگی
34
57
چهارچوب تعهدات خانواده در آموزش و پرورش
36
58
بررسی مفهوم”مشارکتها”
38
59
نقش “جامعه” در روابط مدرسه-جامعه
38
60
یادگیری جامعه محور
40
61
نتایج برنامهدرسی مبتنی بر جامعه
41
62
چرا ارتباطات جامعه محور مهم است
41
63
ارتباطاتی که از طریق جامعه به مدرسه سود می رساند
42
64
ارتباطاتی که از طریق مدرسه به جامعه سود می رساند
42
65
هزینه های اقتصادی تحصیل ناکافی
43
66
هزینه های مدنی تحصیل ناکافی
43
67
یافتههای نهایی-مشارکتهای جامعه
44
68
نکات کلیدی در ساخت مشارکتهای موثر مدرسه و جامعه
45
69
ماهیت و هدف ارتباطات مدرسه-جامعه
45
70
منافعی برای مدارس درگیر روابط مدرسه-جامعه
45
71
منافعی برای جوامع درگیر روابط مدرسه- جامعه
46
72
جامعه به عنوان برنامه درسی
46
73
5. مبانی اجتماعی دوره متوسطه
47
74
تجارب بینالملل
49
75
ژاپن
50
76
انگلستان
52
77
نتیجه مقایسه برنامهدرسی دو کشور ژاپن و انگلستان
53
78
آسیب شناسی بعد اجتماعی فرهنگی در برنامه درسی
54
79
بخش دوم
80
قسمت اول: پژوهشهای صورت گرفته در داخل کشور
56
81
قسمت دوم: پژوهشهای صورت گرفته در خارج از کشور
57
83
فصل سوم؛ روش تحقیق
84
مقدمه
61
85
روش شناسی پژوهش
61
86
نظریه زمینهای
62
87
کدگذاری باز
62
88
کدگذاری محوری
63
89
کدگذاری انتخابی
64
90
جامعه آماری
64
91
روش نمونه گیری و حجم نمونه
64
92
روش وابزار جمع آوری اطلاعات
65
93
اعتبار(روایی) مصاحبه
66
94
قابلیت اطمینان و انتقال پذیری پژوهش
66
95
روش تجزیه و تحلیل داده ها
66
96
فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل داده ها
97
مقدمه
75
98
سوال اول پژوهش
76
99
کشف مقوله
81
100
استخراج مفاهیم از کدهای باز
82
101
تبدیل مفاهیم به مقوله ها
83
102
نظام اجتماعی
84
103
مسایل سیاسی-اجتماعی
84
104
مناسبات فرهنگی
84
105
سوال دوم پژوهش
86
106
استخراج مفاهیم از کدهای باز
90
107
تبدیل مفاهیم به مقوله ها
91
108
معلم به عنوان عامل تغییر
91
109
معلم به عنوان ابزار انتقال
91
110
سوال سوم پژوهش
93
111
استخراج مفاهیم از کدهای باز
96
112
تبدیل مفاهیم به مقوله
97
113
ارتباط پویای جامعه و برنامهدرسی
97

114
سوال چهارم پژوهش
98
115
استخراج مفاهیم از کدهای باز
100
116
تبدیل مفاهیم به مقوله
100
117
زمینه ساز ثبات
100
118
سوال پنجم پژوهش
102
119
استخراج مفاهیم از کدهای باز
105
120
تبدیل مفاهیم به مقوله
106
121
تاثیر بالقوه
107
122
تاثیر بالفعل
107
123
سوال ششم پژوهش
108
124
استخراج مفاهیم از کدهای باز
111
125
تبدیل مفاهیم به مقوله
111
126
بسترساز حل مشکل
112
127
بستر ساز ایجاد مشکل
112
128
کدگذاری محوری
114
129
مقوله محوری
115
130
مقوله شرایطی
116
131
تعاملات یا کنش/ کنش متقابل
119
132
پیامدها
121
133
فصل پنجم؛ نتیجه گیری و پیشنهادات
134
مقدمه
124
135
تفسیر یافته های مرتبط به سوالات
125
136
سوال اول
125
137
نظام اجتماعی
125
138
مسائل سیاسی اجتماعی
125
139
مناسبات فرهنگی
126
140
سوال دوم
127
141
معلم عامل تغییر
127
142
معلم ابزار انتقال
127
143
سوال سوم
128
144
ارتباط پویای جامعه و برنامهدرسی
128
145
سوال چهارم
129
146
زمینه ساز ثبات
129
147
سوال پنجم
130
148
تاثیر بالقوه
130
149
تاثیر بالفعل
130
150
سوال ششم
132
151
بستر ساز حل مشکل
132
152
بستر ساز ایجاد مشکل
132
153
نتیجهگیری
137
154
پیشنهادهای کاربردی
141
155
پیشنهادهای پژوهشی
141
156
محدودیتهای پژوهش
142
157
فهرست منابع
158
فهرست منابع فارسی
143
159
فهرست منابع انگلیسی
145
فصل اول
کلیات پژوهش
فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
برنامه های درسی هرکشورعامل مهمی درنظام آموزش و پرورش آن کشورمحسوب می شوند. تصمیمات برنامه ریزان درسی درخلاء صورت نمی گیرد، بلکه این تصمیمات در محیط جامعه و برای جامعه اتخاذ می شود. بنابراین جامعه همواره نقشی اساسی در تصمیم گیریهای برنامه های درسی داشته است. از آنجایی که جامعه در حال تغییر روزافزون است، تغییرات آن وارتباط آن با مدارس تاثیرفزاینده ای را دربرنامه های درسی به خصوص برنامه درسی دوره متوسطه خواهد داشت. در پرتو آموزش و پرورش یک جامعه عامه مردم می توانند به سمت فرهنگ غنی تر و توسعه حرکت کنند. امروزه جوامع به سرعت درحال تغییر و دگرگونی هستند. و به تبع این تغییرات وظایف افراد و کارکردهای آنان نیزدر جامعه تغییر پیدا می کند. دراین شرایط متغیر این مدارس هستند که باید دانش آموزان را برای ایفای نقش موثردرجامعه آماده کنند. وآنچه که دراین میان می تواند نقش عمده ای در ایجاد سازگاری با تغییرات درافراد وپرورش آنها به عنوان شهروندانی آگاه ومسئول ودارای مهارتهای گوناگون داشته باشد وجود رابطه متقابل بین جامعه و مدرسه مخصوصا در برنامه درسی دوره متوسطه است.
بیان مساله
برنامه ی درسی بعنوان قلب فعالیت های آموزش و پرورش، از مهم ترین عناصری است که مستلزم تحول متناسب با شرایط جدید است. وباید طوری طراحی شودکه از یک سو افراد را برای ایفای نقش به عنوان یک عنصرفعال در جامعه یاری دهند و از سوی دیگرهمگام باتغییرات اجتماعی به مسائل و مشکلات پیش روی فرد بپردازد ودرعین حالی که از جامعه تاثیر می پذرد خودنیز عامل تغییر باشد به عبارت دیگر برنامه درسی نباید فقط حاصل توسعه باشد طوری که عاملان برنامه درسی در تغییرات اجتماعی عملا هیچ تاثیری نداشته باشندبلکه برنامه درسی باید قلب توسعه نیز باشدبه گونه ای که اگردر هر بخشی از جامعه از جمله بخشهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی کمبودی باشد از طریق برنامه درسی آن کمبود برطرف شود و این میسرنمی شود مگراینکه بین مدرسه و جامعه ارتباطات تعاملی و متقابل باشد. درباره اهمیت این ارتباط اورنشتاین و هانکینس(1373) معتقدند : هر بحث درباره برنامه درسی بایستی مسائل اجتماعی به ویژه ارتباط بین مدارس و جامعه و تاثیر آنها بر تصمیمات برنامه درسی را مورد توجه قرار دهد. هوشیاری اجتماعی برای متخصصان و تدوین کنندگان برنامه درسی یک اصل است، تصمیمات برنامه درسی در جامعه ای پیچیده از طریق درخواست هایی که به وسیله جامعه مطرح و از صافی ها گذشته و به مدارس منتقل می شوند، انجام می گردد.(ترجمه:خلیلی شورینی1373)
با توجه به مطالب ذکرشده و باتوجه به نقش سازنده و بارورکننده برنامه درسی در توسعه جامعه، پژوهش حاضر با توجه به کمبود پژوهش های صورت گرفته در این رابطه و همچنین عدم انسجام بررسی های صورت گرفته در خصوص مبانی اجتماعی برنامه درسی دوره متوسطه به بررسی رابطه متقابل بین جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه می پردازد. تاکید بر برنامه درسی دوره متوسطه به دلیل اهمیت این دوره هم به لحاظ ویژگی های روانشناختی دانش آموزان این دوره است که مایل به برقراری ارتباط با جامعه ودرگیرشدن در زندگی اجتماعی هستندو هم به لحاظ انتظاراتی است که خانواده و جامعه از افراد این حیطه سنی دارند و هم اینکه دوره متوسطه از لحاظ اقتصادی و تامین منابع انسانی برای به گردش در آوردن چرخه اقتصادی کشور رابطه تنگاتنگی با جامعه دارد. در واقع در این دوره است که باید انواع مهارتهای زندگی و زمینه یادگیری مادام العمر در افراد به وجود بیاید تا بتوانند برای ایفای نقشهای بزرگسالی و وظایف خود در جامعه آمادگی لازم را کسب کنند .در این پژوهش برای رسیدن به اهداف پژوهش از روش کیفی استفاده می کنیم.
اهمیت و ضرورت پژوهش
برنامه های درسی به عنوان جزئی از نظام کلان آموزش و پرورش تحت تأثیر تحولات جامعه قرار داردو از آن به عنوان قلب توسعه جوامع یادمی شود.مدارس نهادهای اجتماعی هستند که باید سعی کنند خود نیز عامل تغییر باشند و همگام با تغییرات اجتماعی متحول گردند. مدارس نمی توانند نسبت به نیازهای ضروری جامعه بی اعتنا باشند.جامعه در حال تغییر و دگرگونی است و فرهنگ ها دیگر وابسته به مکان نیستند. تغییراتی که به لحاظ اجتماعی و تکنولوژیکی به وجود آمده است باعث برخورد فرهنگ ها با یکدیگر می شود. واینگونه است که دیگر تنها وظیفه مدرسه نمی تواند انتقال فرهنگ باشد. با توجه به نقش مدارس در جوامع امروزی بررسی رابطه متقابل جامعه و مدرسه بسیارمهم است. زیرا اگر قرار است نیازهای جامعه تحقق پیدا کند و همچنین دانش آموختگان مدارس در جامعه نقش موثری ایفا کنند و جامعه آنها را بپذیرد و همچنین اگر می خواهیم مدارس در تغییرات اجتماعی ایفای نقش کنند وجود این رابطه امری اجتناب ناپذیر است. از این رو ضروریست رابطه بین جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب کشورهای دیگربا توجه به شرایط کنونی جامعه ما بررسی شودتا ضمن مشخص شدن این موضوع راهکارهایی مفیدی نیز در اختیار مربیان و عاملان برنامه درسی قرار بگیرد.
در سالهای اخیر اکثر علمای آموزش و پرورش و صاحب نظران از نظام آموزشی به ویژه از برنامه های درسی و آموزشی به شدت انتقادکرده اند. آنان بر این باورند که برنامه های درس
ی و آموزشی متناسب با زندگی و نیازهای کودکان و جوانان و جامعه تهیه و تنظیم نشده است به عبارت دیگر محتوا و برنامه های آموزش و پرورش نه تنها با نیازهای اجتماعی و شناختی کودکان و جوانان هماهنگ نیستند بلکه بدون توجه به پیشرفت دانش به ویژه در زمینه های اجتماعی، علوم و تکنولوژی بیشتر روی مطالب و موضوع هایی تاکید می کنند که در شرف کهنگی و منسوخ شدن است و مطابق نیازهای آتی و آنی اجتماعی و فرهنگی و فردی نیستند. (غلامی فرد،1381)
پژوهش حاضر اطلاعاتی را پیرامون شرایط جامعه کنونی ما، وظایف مدرسه، وظایف و کارکردهای جامعه و اهمیت برنامه های درسی ارائه می دهد. و همچنین در رابطه با مولفه های مبانی اجتماعی مطرح شده در برنامه درسی ملی اطلاعاتی را عرضه می کند که در مقایسه با مبانی اجتماعی برنامه درسی دوره متوسطه برای مسئولان تعلیم و تربیت راهگشا خواهد بود. پژوهش حاضر یک چارچوب مفهومی را در خصوص مبانی اجتماعی برنامه درسی دوره متوسطه ارائه می دهد.مولفه های مطرح شده در این چارچوب در هنگام تدوین برنامه درسی دوره متوسطه می تواند راهگشای برنامه ریزان درسی برای توجه هر چه بیشتر به شراط جامعه کنونی ما در ارائه برنامه ریزی های واقع بینانه باشد. این پژوهش همچنین مدارس را متوجه این امر می سازد که از آموزش امور کهنه و منسوخ که به درد زندگی حال حاضرافراد نمیخورد اجتناب کنند و در واقع به مربیان و عاملان تربیتی کمک می کند که احتیاجات و ضروریات جامعه کنونی را درک کرده و از دوباره کاریها و هدر رفتن نیروی انسانی جلوگیری کنند.
اهداف پژوهش
هدف اصلی: بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل است.
برای رسیدن به هدف اصلی پژوهش، آن را به اهداف جزئیِ زیر تقسیم می کنیم:
مشخص کردن تاثیر جامعه بر فضای روانی اجتماعی مدرسه.
مشخص کردن تاثیرجامعه در نوع نگرش دبیران نسبت به برنامه های درسی.
مشخص کردن تاثیرجامعه در اهداف و محتوای برنامه های درسی دوره متوسطه.
مشخص کردن تاثیر مدرسه در ثبات اجتماعی.
مشخص کردن مدرسه در تغییراجتماعی.
مشخص کردن تاثیر مدرسه در مسایل و مشکلات اجتماعی.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش و پرورش ، کودکاناستثنائی ،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارائه یک چارچوب مفهومی در خصوص مبانی اجتماعی برنامه درسی دوره متوسطه
سوالات پژوهش
جامعه چه تاثیری در فضای روانی اجتماعی مدرسه می تواند داشته باشد؟
جامعه چه تاثیری در نوع نگرش دبیران نسبت به برنامه های درسی می تواند داشته باشد؟
جامعه چه تاثیری در اهداف و محتوای برنامه های درسی دوره متوسطه می تواند داشته باشد؟
مدرسه چه نقشی در ثبات اجتماعی می تواند داشته باشد؟
مدرسه چه نقشی در تغییراجتماعی می تواند داشته باشد؟
مدرسه چه نقشی در مسایل و مشکلات اجتماعی می تواند داشته باشد؟
تعریف واژه ها و متغیرها
جامعه، مدرسه، برنامه درسی، دوره متوسطه، صاحب نظران
جامعه: مجموعه ای از افراد انسانی که با نظامات و آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته جمعی دارند، جامعه را تشکیل می دهند. و به تعبیر دیگر جامعه عبارت است از : مجمو عه ای از انسانها که در جبر یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقیده ها و ایده ها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترک غوطه ورند.(مطهری، بی تاریخ،صص12-11)
جان دیویی جامعه را متشکل از افرادی می داندکه با هم هستند یا با هم زندگی می کنند. نظر به اینکه طرق و مبنای کار افراد، روح عمومی و هدفهایی که برای رسیدن به آنها اقدام می کنند مشترک است جریان داشتن مبادله افکار و رشد احساس همدردی میان آنها ضرورت دارد.(شریعتمداری،1367)
مدرسه: به عنوان یک موسسه تربیتی نهادی است اجتماعی، یعنی منشا آن زندگی اجتماعی است و مانند سایر موسسات اجتماعی از زمانهای قدیم تحت اشکال و صورتهای گوناگون در اجتماعات مختلف تاسیس شده و تغییر پیدا کرده است.(همان)
برنامه ی درسی : « برنامه ی درسی به محتوای رسمی و غیر رسمی ، روش ، و آموزش های آشکار و پنهان اطلاق می گردد که به وسیله ی آنها شاگردن تحت هدایت مدرسه دانش لازم را بدست می آورند . مهارتها را کسب می کنند و گرایش و ارزش ها را در خود تغییر می دهند. » ( ملکی ، 1385 )
تعریف عملیاتی: منظور از برنامه درسی صرفا برنامه درسی رسمی است.
دوره متوسطه:
از کلمه متوسطه در نظام آموزش و پرورش مستفاد می شود که دوره ای است که نقش واسطه میان دوره ابتدایی و دوره عالی را ایفا می کند. در گزارش نهایی اجلاس منطقه یونسکو آمده است: دوره متوسطه عبارت است از دوره برزخ یا دوره انتقالی میان آموزش پایه که عمومی و غیر تخصصی است و آموزش تخصصی تر در سطح آموزش عالی. به طور کلی دوره متوسطه دوره ای است که در آن دانش آموزان گروه سنی 14 تا 17 یا 18 سال تحصیل می کنند و به دلیل تنوع برنامه ها و تعدد رشته های تحصیلی فرصت انتخاب دارند.(صافی،1380)
تعریف عملیاتی: منظور از دوره متوسطه یعنی دوره متوسطه دوم که از سال اول تا چهارم دبیرستان را شامل می شود.
صاحب نظران:
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از متخصصان برنامه درسی: الف)افرادی که در زمینه برنامه درسی سابقه فعالیت به صورت تالیف و ترجمه دارند در این زمینه صاحب نظر می باشند.ب)اساتید گروه های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه ها که در زمینه برنامه درسی کار کرده اند.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه
همانطور که ذکر شد، هدف پژوهش حاضر، “بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل ” است. از این رو فصل دومِ پژوهش حاضر، در دو بخش ارائه شده است: بخش اول، مربوط به ادبیات پژوهش بوده و به بررسی مفهومِ برنامه درسی، ماهیت و ویژگی ها، رویکردها و اهمیت آن، و تبعات و نیز مروری بر دیدگاه های نوین پرداخته شده است. سپس به مبانی برنامه ریزی درسی پرداخته شده و از مبانی فلسفی، روانشناختی، اجتماعی، مبانی دینی و دانشی به طور کلی بحث شده و در ادامه به طور اختصاصی راجع به مبانی اجتماعی برنامه ریزی درسی بحث شده است. در ادامه ابعاد اجتماعی برنامه درسی مطرح و به رابطه متقابلجامعه و مدرسه پرداخته شده است.سپس برنامه درسی دو کشور ژاپن و انگلستان به صورت تطبیقی بررسی شده و ازاین بررسی تطبیقی نتیجهگیری شده و در نهایت مبانی اجتماعی دوره متوسطه مطرح و با نتیجه گیری از این بحث این بخش به پایان رسیده است.
بخش دوم، مربوط به پژوهش های انجام گرفته در راستای پژوهش پیش رو است، که در دو قسمت ارائه شده است. قسمت اول: به پژوهش های صورت گرفته درباره ی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه، در داخل